Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2021

Riksdagspartierna samt deras distriktsorganisationer och kvinnoorganisationer följer finansieringsbestämmelserna rätt väl. De redovisningar som lagen kräver hade dock inte gjorts för alla de bidrag som organisationerna mottagit. Det har gjorts ett stort antal retroaktiva redovisningar efter granskningarna, vilket har gjort partifinansieringen mer transparent.

Statens revisionsverk granskar årligen både partifinansieringen och statsunderstödet till partierna, dvs. partistödet. År 2021 granskade Statens revisionsverk partifinansieringen för de distrikts- och kvinnoorganisationer som fått statsunderstöd. Det totala antalet granskningar uppgick således till 52. Dessutom övervakade Statens revisionsverk partistödet genom att utreda avtals- och redovisningsförfarandena för understöden.

Partierna iakttar vanligen finansieringsbestämmelserna väl. År 2021 uppgick de redovisade bidragsprestationerna till sammanlagt omkring 3,6 miljoner euro. Tillsynsobjekten kan göra aktuella redovisningar även om stöd från tidigare år, och under 2021 anmäldes cirka 0,7 miljoner euro i tillägg till föregående år.  En ansenlig del av kompletteringarna är en följd av de granskningar av partifinansiering som revisionsverket gjort.

I berättelsen konstateras att tillsynsobjektens bokföring i regel har skötts på behörigt sätt och att de auktoriserade revisorernas rapportering har förbättrats under de senaste åren. Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar i tillsynsobjektens bokföring och revisorernas arbete.

Granskningarna av partifinansieringen fortsätter hösten 2022. Granskningsintervallet förkortas ytterligare för att göra finansieringsuppgifterna mer transparenta och aktuella.

Val- och partilagstiftningen har utvecklats i en parlamentarisk valarbetsgrupp. Arbetsgruppen har utrett behovet av att utveckla vallagen, partilagen och valfinansieringslagen samt lagstiftningen som gäller annan politisk verksamhet.

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-B52022rd