Budgetekonomins interna medfinansiering som finansieringskälla för verksamheten

Statsbudgeten ger i nuläget inte tillräcklig insyn i att anslag används till medfinansiering. Finansministeriet bör se till att användningen av anslag för intern medfinansiering framgår tydligt av budgeten.

Revisionen granskade intern verksamhet i statens budgetekonomi som finansieras genom medfinansiering. Medfinansiering innebär att ett statligt ämbetsverk finansierar verksamhet i ett annat statligt ämbetsverk. År 2019 uppgick statens interna medfinansiering till cirka 130 miljoner euro.

Anledningen till revisionen var att Statens revisionsverk ansåg det nödvändigt att bedöma statens interna medfinansiering som en helhet. Syftet med revisionen var att säkerställa att statens interna medfinansiering redovisas korrekt i bokföringen, samt att granska om tillämpningen sker enligt förordningarna och om riksdagens budgetmakt uppfylls i sådana fall.

Revisionen visade att budgeten för närvarande inte ger tillräcklig insyn i medfinansieringen och att medel därmed överförs till en annan punkt i budgeten. Det är viktigt att riksdagen får information i budgetens beslutsdel om att ett anslag kan användas för finansiering av projekt som genomförs av andra ämbetsverk. Syftet är att trygga riksdagens budgetmakt genom att förhindra att ämbetsverken genom egna beslut kan ändra riksdagens beslut om hur anslagen fördelas.

En betydande del av de projekt som behandlades som medfinansierade i bokföringen var i själva verket inte av medfinansieringsnatur. Bokföringsenheterna bör beakta att intern medfinansiering inte kan användas för uppdrag eller obligatorisk lagstadgad myndighetsverksamhet och att projekt inte kan finansieras till fullo genom medfinansiering. Avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten kan inte heller vara medfinansierad verksamhet.

kategorier