Den medicinska rehabiliteringen

Vid revisionen observerades att samarbetet mellan specialsjukvården och bashälsovården inte alltid i rehabiliteringen fungerar så väl som vore önskvärt. Detta har kunnat visa sig bl.a. som att vårdkedjan har brutits, och det vore därför skäl att ägna uppmärksamhet åt att utveckla samarbetet. Det vore också viktigt att förbättra samarbetet mellan den kommunala hälsovården och Folkpensionsanstalten. Huvudfrågan vid revisionen var att klarlägga, huruvida styrningen och organiseringen av den medicinska rehabiliteringen tryggar tillgången på rehabiliteringstjänster. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier