Direkta företagsstöd som beviljats med anledning av coronaepidemin – Allokering och administration av stöden i början av epidemin

Stöden som beviljades på basis av coronan fördelades först inte särskilt väl med tanke på företagens ekonomiska svårigheter. Kostnadsstödet som togs i bruk sommaren 2020 var mer jämlikt och korrigerade coronas konsekvenser för ekonomin bättre än utvecklingsstödet i början av epidemin.

Föremålet för revisionen var de direkta företagsstöd som beviljades med anledning av coronaepidemin och den finansiering som anvisats för dessa i statsbudgeten 2020. Europeiska kommissionen gav den 19 mars 2020 ett meddelande som gjorde EU:s regler för statligt stöd mer flexibla på grund av de exceptionella ekonomiska svårigheterna till följd av coronavirussituationen. I början av coronapandemin utvecklades i snabb takt flera stödsystem för att lindra de svårigheter som den exceptionella situationen orsakade företagen.

Våren 2020 behandlades i offentligheten de problem som framkommit vid beviljandet av utvecklingsstöden.  Riksdagen förutsatte i sitt utlåtande av den 24 april 2020 att statsrådet vidtar lämpliga åtgärder för att företagsstöden i anslutning till coronakrisen riktas rättvist. Syftet med företagsstöden var att kompensera de ekonomiska konsekvenserna till följd av pandemin, förbättra möjligheterna att fortsätta och utveckla företagsverksamheten samt främja sysselsättningen. De beviljade coronastöden som var föremål för revisionen uppgick till cirka 1,46 miljarder euro. Totalt stödde staten näringslivet med cirka 4,2 miljarder euro 2020.

Enligt revisionen fungerade det utvecklingsstöd som Business Finland och NTM-centralerna beviljade i början av epidemin dåligt som krisfinansiering, eftersom finansieringen riktades mot framtida utgifter för ett visst projekt och inte mot en akut kassakris. Dessutom beviljades rikligt med utvecklingsstöd även till sådana företag som inte led ekonomiskt av coronakrisen. I beredningen av utvecklingsstödens understödsbeslut bedömdes inte stödbehovet på behörigt sätt. Revisionsverket rekommenderar att statsunderstödsmyndigheterna fäster uppmärksamhet vid anvisningarnas tydlighet.

Kostnadsstödet svarade på bristerna i utvecklingsstöden. Kostnadsstödet riktades till företag vars omsättning hade sjunkit betydligt på grund av coronapandemin och som hade haft svårigheter att anpassa sin affärsverksamhet och sina kostnader i den förändrade situationen. I grunderna för beviljande av kostnadsstöd infördes också flera så objektiva kriterier som möjligt. I fortsättningen bör beredskapen att snabbt starta en mekanism av kostnadsstödstyp i eventuella framtida störningssituationer bibehållas.

kategorier