Effekterna av arbetsverkstäder för unga samt resurserna och effektiviteten i uppsökande ungdomsarbete

Coachning i ungdomsverkstäder uppmuntrade 21–24-åringar och unga med examen från andra stadiet att fortsätta studera och 17–20-åringar och unga med endast grundläggande utbildning att ta examen på andra stadiet. Däremot hade coachningen ingen effekt på sysselsättningen. Dimensioneringen av uppsökande ungdomsarbete i kommunerna svarar inte alltid mot behovet.

Statens revisionsverk har granskat dels utfallet för och effekterna av arbetsverkstäder för unga 2013–2016, dels inriktningen av och kostnadseffektiviteten för resurserna för uppsökande ungdomsarbete 2014–2017. Uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstäder är individanpassade åtgärder för att stödja unga som löper risk för utslagning.

Åren 2013–2016 var det speciellt 21–24-åringar och ungdomar med examen från andra stadiet som efter ungdomsverkstaden gick vidare till en ny examen på andra eller tredje stadiet. Jämfört med jämförelsegruppen tog också 17–20-åringar och unga som saknade examen på andra stadiet oftare examen på andra stadiet under första året efter coachningen. Däremot konstaterades coachningen inte ha någon effekt på de ungas sysselsättning. Utvecklingen av ungdomsverkstäderna bör därför fortsättas så att ungdomscoachningen tydligare stödjer studier och examina på andra stadiet för under 20-åringar och unga som saknar examen på andra stadiet.

Uppsökande ungdomsarbete finns i praktiskt taget alla kommuner i Finland, vilket även varit målet med finansieringen för verksamheten. Dessvärre saknades en koppling mellan dimensioneringen av tjänsten i kommunerna 2014–2017 och de socioekonomiska indikatorerna för de ungas servicebehov, som exempelvis andelen arbetslösa 18–24-åringar eller andelen 17–24-åringar som står utanför utbildning. De här faktorerna har inte heller påverkat kostnaderna för uppsökande ungdomsarbete. Med andra ord kan det uppsökande ungdomsarbetet göras effektivare genom bättre allokering av statsunderstöden enligt servicebehovet i regionerna. Hittills har statsunderstöd beviljats enligt antalet 15–29-åringar på regionförvaltningsverkens verksamhetsområde och andelen arbetslösa bland dem.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ska de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för det uppsökande ungdomsarbetet och för verkstadsverksamheten för unga stärkas de närmaste åren. I regeringens projekt för att utvidga läroplikten hör ungdomsverkstäder också till de studie- och stödformerna som integreras i läroplikten. Arbetsverkstäder för unga och uppsökande ungdomsarbete tilldelas årligen cirka 26 miljoner euro i statsunderstöd.

kategorier