Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) som verkställare av bostadspolitiken

ARA:s finansieringsinstrument svarar inte till alla delar mot byggherrarnas och finansiärernas behov. ARA och miljöministeriet bör utreda behovet av och möjligheterna att finansiera hyreshusbolag i medelstora landskapscentrum med ARA:s räntestödslån. Dessutom bör miljöministeriet utreda möjligheterna att utveckla ett långfristigt räntestödslån på så sätt att kreditgivningen grundar sig på tillräcklig konkurrens.

Vid revisionen utvärderades genomförandet av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA:s uppgifter, verksamhetens effektivitet och riskhanteringen. Dessutom utvärderades anskaffningen och användningen av medel från Statens bostadsfond samt Statskontorets åtgärder vid riskhanteringen av ARA-bostadsbeståndet och vid saneringen av ekonomin i samfund som fått ARA-finansiering.

ARA verkställer bostadspolitiken bland annat genom att bevilja bidrag, stöd och borgen i anslutning till boende och byggande samt genom att styra och övervaka användningen av ARA-bostadsbeståndet. Den statsunderstödda produktionen av ARA-bostäder till rimligt pris kompletterar utbudet av marknadsbestämda bostäder och jämnar ut konjunkturerna. År 2021 omfattade ARA-produktionen nästan 8 900 bostäder. Räntestödsfullmakten användes till ett belopp av 1,75 miljarder euro, dvs. 97 procent av fullmakten.

På basis av revisionen svarar ARA:s finansieringsinstrument inte till alla delar mot byggherrarnas och finansiärernas behov. ARA och miljöministeriet bör utreda behovet av och möjligheterna att finansiera hyreshusbolag i medelstora landskapscentrum med ARA:s räntestödslån. Dessutom bör miljöministeriet utreda möjligheterna att utveckla ett långfristigt räntestödslån på så sätt att kreditgivningen grundar sig på tillräcklig konkurrens.

ARA bör även främja formbundenheten vid upprättandet av finansieringsbeslut och delge den som ansöker om finansiering om motiveringarna till avslag så att de sökande behandlas jämlikt.

ARA sköter riskhanteringen tillsammans med Statskontoret, men Statskontoret kan inte påverka beviljandet av krediter. ARA ska involvera Statskontoret i bedömningen av huruvida finansieringssökande med de största riskerna kan beviljas lån.

När ARA beviljar finansiering ska dessutom särskild vikt fästas vid de risker som orsakas av att de permanenta begränsningarna av bostadsrättsbostäderna och den förutspådda migrationen samverkar.

kategorier