Finansieringsverksamheten vid Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har inte styrts med konkreta mål, vilket har försämrat resultatet av verksamheten. Statens revisionsverk rekommenderar att ministerierna fastställer om Skols ska förbli en pilotplattform eller om man via den också strävar efter direkta effekter på befolkningsnivå.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols) som grundades 2021 ska säkerställa att kompetensen hos befolkningen i arbetsför ålder motsvarar arbetslivets föränderliga behov. Tyngdpunkten i verksamheten ligger till exempel på personer med endast grundläggande utbildning, äldre och inlärare med invandrarbakgrund.

Vid revisionen strävade man efter att säkerställa att finansieringen för kontinuerligt lärande administreras på ett sätt som stöder uppnåendet av de övergripande målen för reformen av det kontinuerliga lärandet.

Lagstiftningen som definierar Skols verksamhet skapades snabbt och förväntningarna var att Skols skulle smidigt allokera finansiering. Starten präglades av brådska och strömlinjeformningen av finansieringsprocesserna har ökat finansieringsverksamhetens risker. Tidtabellerna för budgeteringen av anslagen har styrt Skols att snabbt inleda finansieringsansökningar, vilket inte har främjat Skols effekter på ett optimalt sätt.

Skols har inte styrts med konkreta mål, vilket har försämrat resultatet av verksamheten. De myndigheter, tjänstemän och intressegrupper som deltar i styrningen har inte haft någon gemensam syn på Skols styrning. Statens revisionsverk rekommenderar att Rådet för servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning i fortsättningen styr Skols genom att ställa upp konkreta mål för det.

På grund av de brister som observerats i styrningen har Skols roll som pilotplattform förblivit oklar och verksamhetsprioriteringarna har i början varit andra än de huvudsakliga målgrupperna. Av dessa anledningar riskerar verksamhetens effekter att bli punktvisa.  Statens revisionsverk rekommenderar att undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet fastställer om Skols ska förbli en pilotplattform eller om man via den också strävar efter direkta effekter på befolkningsnivå.

kategorier