Finavia Abp:s derivatavtal åren 2009-2011

Revisionen hänförde sig till Finavia Abp:s och dess föregångare Luftfartsverkets finansiella arrangemang, särskilt ändamålsenligheten för användning av derivatinstrument och ändamålsenligheten för företagets interna kontroll och statens ägarstyrning.

kategorier