Finnfunds investeringsverksamhet och dess riskhantering

Staten har årligen finansierat Finnfund i form av eget kapital och ibland också i form av lån. Vid utrikesministeriet har ingen strategi utarbetats för hur mycket den statliga finansieringen i Finnfund ska eller kan ökas. Det vore nödvändigt att i ägarstyrningen slå fast gränserna för finansieringen av Finnfund och att beakta de risker som ägandet innebär för staten.

Finnfund erbjuder företag som är verksamma i utvecklingsländer finansiering, lån och specialkompetens i fråga om investeringar. Finnfund får finansiering från finska staten, från den privata kapitalmarknaden och från avkastningen på sina investeringar. Finnfund gör årligen cirka 20–30 nya investeringar för sammanlagt cirka 200–250 miljoner euro. I slutet av 2021 var balansvärdet för Finnfunds investeringstillgångar 657 miljoner euro.

Vid revisionen utreddes hurdana förutsättningar Finnfunds investeringsverksamhet har att uppnå de uppställda målen och huruvida dess riskhantering är tillräcklig för att investeringsverksamheten inte ska orsaka staten kostnader och risker som kan undvikas. Med revisionen utreddes dessutom hur utrikesministeriets ägarstyrning har främjat målen för och riskhanteringen i bolaget.

Staten har årligen beviljat Finnfund ökad finansiering. Finansiering som beviljats som konverteringslån räknas som en finansiell investering och därmed som utgifter utanför ramen. Detta kan leda till att lånefinansieringen av Finnfund gynnas framom politiska åtgärder som siktar mot motsvarande utvecklingsmål och som finansieras inom ramen. Åtgärder som siktar mot liknande mål bör jämföras uppriktigt med varandra och det effektivaste sättet att uppnå målet bör väljas. Det vore också bra om utrikesministeriet utarbetade en plan för hur stor den statliga finansieringen av Finnfund kan bli.

Ägarstyrningen av Finnfund fokuserar på att ställa upp mål och utvärdera hur målen uppnåtts. Dessutom vore det bra att i ägarstyrningen fästa avseende vid de ekonomiska och övriga risker som Finnfunds verksamhet innebär för staten. I ägarstyrningen vore det till exempel bra att bedöma hurdana ansvarsförbindelser riktlinjerna i regeringsprogrammet om tryggandet av Finnfunds verksamhetsförutsättningar ger upphov till.

Uppföljningen av de utvecklingseffekter som Finnfunds investeringsverksamhet resulterar i fokuserar mer på kvantitativ statistikföring av målbolagens verksamhet än på kvantitativ statistikföring av verksamhetens genomslag. Förhandsbedömningen av Finnfunds utvecklingseffekter har utvecklats under de senaste åren, men utvecklingseffekternas roll i beslutsfattandet skulle kunna stärkas ytterligare. Den viktigaste styrande effekten vid valet av projekt är projektens företagsekonomiska lönsamhet. De företag som finansieras eftersträvar oftast i första hand ekonomisk avkastning, och de utvecklingseffekter som eftersträvas tros uppkomma om projektet uppfyller de krav som ställs på Finnfunds investeringsobjekt avseende läge, bransch och ansvarsfullhet.

kategorier