Förhållandet mellan Finlands FUI-politikstyrning och övriga styrning och utnyttjandet av EU:s programfinansiering

Kvantitativt sett har Finland lyckats relativt bra med att skaffa FUI-finansiering från EU:s FUI-program. Ett långsiktigt och effektivt utnyttjande av EU:s FUI-finansiering i en alltmer komplicerad internationell FUI-miljö förutsätter dock att målen och metoderna förtydligas.

Utgångspunkterna för utnyttjandet av EU:s FUI-finansiering är i många avseenden oklara och approximativa. Utöver fungerande metoder finns det också brister i stödet för deltagandet. Det är svårt att utvärdera hur väl man har lyckats utnyttja EU-finansieringen och främja utnyttjandet av den.

Vid revisionen utvärderades förenligheten mellan styrningen av den nationella FUI-politiken och den nationella FUI-verksamheten med EU:s FUI-programfinansiering under Horisont-ramprogramperioderna. Dessutom utreddes utgångspunkterna och förutsättningarna för utnyttjandet av EU:s FUI-finansiering i Finland.

Utnyttjandet av EU-finansieringen och stödmetodernas funktion följs upp med hjälp av kvantitativa data. Tillgången till omfattande och högklassiga forsknings- och utvärderingsdata som grund för strategiska val av och politiska beslut om utnyttjandet är däremot knapp och sporadisk. De oklara utgångspunkterna för EU:s FUI-finansiering, den knappa informationen och den dåliga hanteringen av den har lett till eller håller på att leda till en ond cirkel som hämmar utvecklingen. Avhjälpandet av den förutsätter övergripande och långsiktig utveckling.

Utifrån revisionen rekommenderar revisionsverket att statsrådet under ledning av forsknings- och innovationsrådet bereder resultat- och effektmål för EU:s FUI-program och utnyttjandet av EU:s FUI-finansiering samt samordnar dessa med de övriga sektor- och politikmålen och med förfarandena i den fleråriga planen för FoU-finansiering. De ansvariga ministerierna bör förtydliga uppgifterna vad gäller insamling, utvärdering och förmedling av information som tjänar utnyttjandet av EU:s FUI-finansiering.

kategorier