Främjande av företagsinvesteringar - Helhetsbedömning

Den offentliga förvaltningen skulle kunna starta med egen förändring och gå i framkant för kundservice, innovation och förnyelsekapacitet. Myndigheter bör bjuda in företag till dialog och borde identifiera marknadsföringens betydelse. I denna revision svarar revisionsverket på frågan om hur staten skulle kunna främja företags investeringar.

Revisionsverkets ställningstaganden

I denna revision svarar revisionsverket på frågan om hur staten skulle kunna främja företags investeringar.

Den övergripande bilden av investeringsmiljön i Finland bygger på jämförelser mot Sverige, Danmark och Nederländerna. För revisionen gjordes 53 intervjuer i dessa fyra länder. De intervjuade personerna var tjänstemän, företagsledare, representanter för näringslivsorganisationer och andra experter. I revisionen utnyttjades dessutom resultaten från två workshopar, där cirka 50 sakkunniga från företag och offentlig förvaltning deltog. Som underlag för revisionen användes utöver intervjuerna även olika internationella konkurrenskraftsindex och annan litteratur.

Staten kan göra en hel del för att främja företags investeringar

Företag investerar alltid utifrån sina egna premisser. I ett land som Finland, med en omfattande och förvaltningsövergripande offentlig sektor, kan staten likväl genom sina åtgärder påverkar företagens investeringar.

Att bygga ett bra samhälle är på många sätt synonymt med att etablera en bra investeringsmiljö. Bra offentlig basservice, jämlikhet och trivsamma bomiljöer är attraktionsfaktorer när det gäller att få högavkastande investeringar till landet. Därför angår ansvaret för etablering av en bra investeringsmiljö alla förvaltningsområden.

Den offentliga förvaltningen skulle kunna starta med egen förändring och gå i framkant för kundservice, innovation och förnyelsekapacitet

Ett förmånligt sätt förbättra investeringsmiljön är att lägga om tanke- och handlingssätt inom förvaltningen.

Trots att företagen uppskattar den finländska offentliga förvaltningens kompetens, opartiskhet och tillförlitlighet, ter sig myndigheternas verksamhet för dem ibland som alltför långsam, komplicerad och ineffektiv.

Förvaltningen kan genom sitt sätt att agera påverka den rådande samhällskulturen: en offentlig förvaltning som är innovativ, kvick, experimenterande, nätverkande, serviceinriktad, vidsynt och marknadskännande ökar chanserna för att finländska företag också besitter dessa önskvärda egenskaper. Eftersom staten i sina uttalanden önskar att företagen ska ge prov på dessa egenskaper, så vore det naturligt att statsförvaltningen själv strävar efter att utvecklas i samma riktning.

En förvaltning som håller sig till samma gamla mönster, kan ge upphov till reglering och myndighetskontroll som förhindrar förnyelse av omvärlden och affärsverksamheten. Utöver verksamhet enligt gällande normer borde förvaltningen fokusera på verksamhet enligt till buds stående möjligheter.

Myndigheter bör bjuda in företag till dialog och dra nytta av deras expertis

Den internationella konkurrensen utgör måttstocken för investeringsmiljön och den offentliga förvaltningens prestanda i Finland. Det avgörande är de investerande företagens uppfattning och erfarenhet av hur väl saker och ting fungerar i Finland jämfört med konkurrentländer.

Företag värdesätter samarbete och delar gärna med sig av sina insikter med myndigheterna. Därför bör myndigheterna bjuda in företag till en dialog, dra nytta av företagens expertis och lära sig av företagen.

Företagspolitiken bör med fördel bygga på såväl nationalekonomi som företagsekonomisk expertis om hur företag fattar beslut och når framgångar.

Staten kan ge marknadsföringens status och marknadsföringskunnande ett lyft

Finland förlorar mot sina konkurrenter i marknadsföringens status och marknadsföringskunnande. Finländska företag har inte klarat sig speciellt bra på konsumentmarknaden och de har färre värdefulla varumärken för konsumentvaror jämfört med företag i andra länder.  Finländska företag har inte lyckats haka på utvecklingen inom webbhandeln lika bra som andra länder.

Statsledningen och myndigheterna borde identifiera marknadsföringens betydelse som en faktor som höjer både företagets lönsamhet och samhällsekonomins produktivitet.

I revisionen ingår utvecklingsförslag för att höja marknadsföringens anseende och marknadsföringskompetensen. Förslagen gäller speciellt inriktande av mer produktutvecklingsfinansiering till kommersialisering av innovationer, utveckling av den grundläggande utbildningen så att de som går ut grundskolan i framtiden ska ha bättre tal- och presentationsfärdigheter samt inrättande av ett utvecklingscenter för marknadsföring. Utvecklingscentret skulle sammanföra de bästa experterna och den bästa kompetensen inom marknadsföring och betjäna företagen genom samarbetsprojekt. Centret skulle fungera som ett slags tillväxtmotor för marknadsföringskunnande.

Företagsledarna önskade att den högsta statsledningen skulle engagera sig i Finland som föremål för investeringar

När ett företag ska fatta beslut om i vilket land det vill investera, kan marknadsföringen av landet spela en avgörande roll. Ministrarna och den högsta statsledningen i Finland är mindre aktiva i att locka investeringar än i referensländerna.

För att vi ska kunna förstå vad de utländska investerarna önskar sig måste vi lyssna till deras problem och förhoppningar. Likaså är det viktigt att lyssna på företagens erfarenheter efter att de investerar i Finland för att de ska stanna och växa här. Dessa kontakter behöver Finland bli bättre på.

Att bevara och förbättra – positiva och negativa aspekter i investeringsmiljön i Finland:

Positivt

Negativt

Företagsverksamhet

Bra och jämlik grundskola

Högutbildad arbetskraft

Innovationsförmåga och högkvalitativ forskning

Bra naturresurser

Bra tillgång och pris på energi

Bra tillgång på arbetskraft inom många sektorer

Konkurrenskraftig företagsbeskattning

Bra flygförbindelser

Låg status och dålig kompetens inom marknadsföring

Långsam planläggning och handläggning av bygglov

Svårt att säga upp fasta anställningar

Finland står inte alltid på sig på EU:s inre marknad

Betingelserna för företagsverksamhet i glesbygden

Samhälle och livsmiljö

Bra bomiljö: bra basservice, ren natur och säkerhet

Jämlikt samhälle

Förtroende mellan medborgarna

Kompetent och tillförlitlig förvaltning

Litet marknadsområde

Ofördelaktigt läge

Dåligt känd utomlands

Städerna saknar internationell attraktionskraft

Ökande skillnader i levnadsstandarden mellan medborgarna

Ekonomi

ICT-kluster och mjukvarukompetens

Framgångsrik skogsindustri

Dåliga utsikter för ekonomisk tillväxt

Smal näringslivsstruktur, få kända varumärken, dålig framgång på konsumentmarknaden

Få utländska investeringar som skulle kunna attrahera nya investeringar

Revisionsverket rekommenderar att

  1. Arbets- och näringsministeriet ska rikta in produktutvecklingsfinansiering mer till kommersialisering och marknadsföring av innovationer.

  2. Finansministeriet ska följa med företagens kundnöjdhet i fråga om myndigheternas tjänster och utveckla statsförvaltningens verksamhet så att företagen får positivare erfarenheter av kontakterna med myndigheter.

  3. Finpro ska dra mer nytta av diplomater och företagsledare för att attrahera utländska investeringar och hålla kontakt under en längre tid med utländska företag som redan etablerat sig i Finland.

 

 

kategorier