Främjande av hållbar utveckling

Hållbar utveckling beaktas allt bättre i både statsbudgeten och ministerierna. Framöver bör ministerierna göra noggrannare analyser av huruvida deras verksamhet och de åtgärder som ministerierna bereder är förenliga med hållbarhetsmålen. Statens revisionsverk har utvärderat hur väl statsförvaltningen har främjat en hållbar utveckling.

År 2015 antog FN handlingsplanen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Handlingsplanen presenterar de mål som är gemensamma för alla stater, och uppmanar staterna att sätta upp egna mål som tar hänsyn till utvecklingsnivån och särdragen i landet. År 2017 gav statsrådet redogörelsen Hållbar utveckling i Finland. I redogörelsen fastställs statsrådets åtgärder och fokusområden som främjar en hållbar utveckling.

Statens revisionsverk har utvärderat hur väl statsförvaltningen med anledning av redogörelsen har främjat en hållbar utveckling. I granskningen utvärderade revisionsverket hur statsrådet har planerat, styrt, följt upp och utvärderat främjandet av hållbar utveckling. Resultaten och effekterna av främjandet utvärderas inte. Statens revisionsverk har beslutat att främjande av hållbar utveckling ska vara föremål för en långvarig uppföljning och granskning. Beslutet utgår från betydelsen av en hållbar utveckling för miljön, ekonomin och människornas välmående samt från strategin för Intosai, det internationella samarbetsorganet för revisionsmyndigheterna.

De senaste åren har hållbar utveckling blivit ett särskilt politikområde i statens budgetpropositioner, vilket är en viktig förändring. Budgetpropositionerna har innehållit information om de anslag, skatter och stöd som bidrar till en hållbar utveckling.

Betydelsen av en hållbar utveckling har även ökat i ministeriernas verksamhet. Vissa ministerier har fastställt att hållbar utveckling utgör en utgångspunkt eller ett mål för ministeriets strategi. Dessutom har ministerierna utsett en del verksamheter som genomför hållbarhetsmålen, och stärkt de nätverk vars uppgift är att fästa avdelningarnas och enheternas uppmärksamhet vid hållbar utveckling. Hållbar utveckling saknar dock fortfarande en klar koppling till det beredningsarbete som utförs på ministerierna. Ministerierna har inte heller analyserat den ekologiska, ekonomiska respektive sociala hållbarheten i olika politikinnehåll eller politikprinciperna för hållbar utveckling, såsom globalt ansvar och långsiktighet.

Revisionsverket rekommenderar att statsrådet lägger fram ett förslag till kostnader för hållbarhetsfrämjande åtgärder och försöker utvärdera effekterna av åtgärderna. Det är också viktigt att statsrådets mål starkare ska styra ministeriernas verksamhet.

kategorier