Kompetensutveckling och rekrytering hos staten – Ämbetsverkens verksamhet

Helhetsbilden av statens framtida personalbehov är inte tillförlitlig, eftersom kompetensbehoven inte förutses och den kompetens som försvinner inte beaktas tillräckligt i planeringen. Framsynen när det gäller ämbetsverkens kompetensbehov bör utvecklas som stöd för ämbetsverkens personalplanering.

Vid revisionen utreddes om planeringen av ämbetsverkens personalbehov är tillräcklig och om kompetensutvecklingen och rekryteringspraxisen kan svara mot framtidens behov. Föremål för revisionen var Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Meteorologiska institutet, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea), social- och hälsovårdsministeriet, Strålsäkerhetscentralen, utrikesministeriet och Statskontoret.

En betydande del av statens anställda beräknas avgå inom den närmaste framtiden bland annat till följd av pensioneringar. För att staten ska kunna sköta sina uppgifter och producera högklassiga tjänster förutsätts tillräcklig kompetens på organisationsnivå. Kompetensen kan skaffas genom rekrytering och utveckling av den nuvarande personalens kompetens. Frågan är statsfinansiellt betydelsefull. År 2021 uppgick statens arbetskraftskostnader till cirka 4,8 miljarder euro och antalet statligt anställda till över 70 000.

Ämbetsverkens personalplanering styrs förutom av deras strategi och verksamhetsmål även av de ekonomiska resurserna. I personalplaneringen och framsynen betonas personalmängden, pensioneringarna och den övriga avgången samt ersättande rekryteringar. Även den kompetens som krävs för att man ska uppnå målen bör förutses systematiskt och den kompetens som försvinner beaktas för att en högklassig produktion av tjänster ska kunna säkerställas även i framtiden. Utnyttjandet av rörlighet som en metod för kompetensutveckling bör även uppmärksammas mer på statlig nivå.

Rekryteringsprocessen är sysselsättande och omfattar flera steg. För att den stora personalavgången ska kunna ersättas med rekryteringar krävs effektivitet. För att säkerställa detta krävs att bedömningsmetoderna för processen utvecklas.

kategorier