Kompetensutveckling och rekrytering hos staten – Statens styrning

Staten styr personalstyrkan mycket noggrant när det gäller enskilda myndigheter, men på hela statsförvaltningens nivå planeras personalstyrkan inte. Kompetensutveckling är ett fokusområde i den statliga personalpolitiken, men i resultatstyrningen har målen för kompetensutvecklingen haft allmän karaktär.

Vid revisionen utvärderades den statliga styrningen av rekryteringar och kompetensutveckling. Revisionen gjordes samtidigt med en annan revision, där kompetensutveckling och rekryteringar utvärderades på ämbetsverksnivå (6/2022).

Antalet anställda inom statens budgetekonomi var 78 230 i slutet av 2021, och samma år uppgick arbetskraftskostnaderna till 4 814 miljoner euro. Merparten av statens nuvarande personal byts ut inom ett decennium. Hur väl staten lyckas med personalplanering, rekrytering och kompetensutveckling för att ersätta de anställda som avgår påverkar på ett betydande sätt de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas verksamhet.

Staten har ingen strategisk personalplanering där man på längre sikt skulle fastställa den önskade personalmängden. Mål har dock ställts upp mycket noggrant per uppgift eller enhet. De kvantitativa målen har varit ganska tydliga, även om de ofta har ändrats.

Staten ordnar själv den utbildning som uppgiften förutsätter för upp till en fjärdedel av sina anställda, till exempel för en stor del av de anställda vid Försvarsmakten, Polisen, Gränsbevakningsväsendet, Nödcentralsverket och Brottspåföljdsmyndigheten. En långsiktig planering av utbildningsplatserna är en förutsättning för att de mål som ställts upp för antalet anställda ska uppnås. Antalet personer som avlagt examen har varierat mycket, vilket har försvårat uppnåendet av personalmålen.

Statens gemensamma teman för personalpolitiken har varit att utveckla kompetensen, främja rörligheten och förbättra bilden av staten som arbetsgivare. Temana syns i resultatavtalen, men endast på en allmän nivå. En noggrannare definition av temana och en beskrivning av utgångsnivån skulle stödja ämbetsverken i uppställandet av sina egna mål.

kategorier