Lokaladministreringen i försvarsförvaltningen

På basis av revisionen kan göras bedömningen, att de lokaler som har varit i försvarsförvaltningens användning för sin del tämligen väl har stött den verksamhet som bedrivs i dem. Vid granskningen utvärderade revisionsverket om lokaladministreringen i försvarsförvaltningen har varit fungerande och lönsam efter 2003 års fastighetsreform. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

De lokaler som används av försvarsförvaltningen utgör ca en tredjedel av statens lokaler, och för utgifter som uppkommer av dessa lokaler används en betydande del av försvarsbudgeten. Försvarsförvaltningens lokal- och fastighetsutgifter som betalas från statsbudgeten var år 2010 ca 230 miljoner euro (ca 10 % av de totala utgifterna på förvaltningsområdet).

Vid den fastighetsreform som år 2003 verkställdes inom försvarsförvaltningen överflyttades uppgifterna som ägare av statens lokaler och fastigheter utanför försvarsförvaltningen, till största delen till Senat-fastigheter och Forststyrelsen. Försvarsförvaltningen hyrde därefter de lokaler och fastigheter som den behövde av deras ägare. Hos försvarsförvaltningens byggverk kvarstod emellertid i princip uppgiften att handha underhållet av dessa lokaler. Detta arrangemang har benämnts kapitalhyresmodellen och den har ansetts vara förenad med risker jämfört med den traditionella helhetsmässiga hyresmodellen bl.a. på grund av att ansvarsförhållandena mellan parterna är komplicerade.

Med den revision som hänförde sig till lokaladministreringen i försvarsförvaltningen klarlades, om lokaladministreringen i försvarsförvaltningen har varit fungerande och lönsam efter 2003 års fastighetsreform.

På basis av revisionen kan göras bedömningen, att de lokaler som har varit i försvarsförvaltningens användning för sin del tämligen väl har stött den verksamhet som bedrivs i dem. Vid revisionen framgick en del problem, som är till förfång särskilt när saken betraktas ur perspektivet för statens helhetsintresse.

 

kategorier