Polisens och justitieförvaltningens datasystemprojekt

Målet om tre sinsemellan interoperabla datasystem för polisen och justitieförvaltningen uppnåddes inte. Om de interoperabla systemen hade genomförts skulle de ha möjliggjort smidig informationsöverföring över myndighetsgränserna och effektiviserat behandlingen av brottmål.

Föremål för revisionen var tre datasystemprojekt: projektet för polisens verksamhetsstyrningssystem VITJA, projektet för åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas ärende- och dokumenthanteringssystem AIPA samt projektet för Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsutvecklings- och klientdatasystem Roti. Ett av de centrala målen för projekten var att skapa en interoperabel datasystemhelhet för behandling av brottmål, som börjar med polisens förundersökning, som därefter går vidare till åklagaren och domstolen och som slutar med att straff verkställs.

De projekt som var föremål för revisionen eller förberedandet av dem inleddes 2009–2011 och försenades klart från de ursprungliga tidsplanerna. Vid revisionen utvärderades orsakerna till problemen med projektens genomförande och i vilken mån projektmålen uppnåddes. Målet för revisionen var att producera information om vilka faktorer som påverkar framgången i offentliga datasystemprojekt.

I projekten strävade man efter att bygga interoperabilitet mellan systemen, men metoderna var inte tillräckliga. Också problemen inom de enskilda projekten ledde till att interoperabilitetsmålet hamnade i skymundan. Avslutandet av VITJA-projektet 2023 har lett till att informationen åtminstone inom den närmaste framtiden inte löper smidigt mellan myndigheterna och datasystemen i enlighet med det ursprungliga målet.

En betydande orsak till att projekten misslyckades var att deras ursprungliga mål var för omfattande. Den verkliga omfattningen klarnade för de som genomförde projekten först efter att de inletts. Detta berodde på den bristfälliga planeringen i projektens inledningsfas. Projekttidtabellerna förlängdes betydligt jämfört med de ursprungliga planerna och budgeten överskreds avsevärt. Fram till utgången av 2023 hade sammanlagt över 200 miljoner euro använts för systemutvecklingen, dvs. nästan tre gånger mer än vad som ursprungligen planerades.

kategorier