Resande i tjänsten - styrningssystem och lönsamhet

Den viktigaste observationen vid revisionen var avsaknaden av styrning av resandet i tjänsten både på räkenskapsverks- och koncernnivå. Huvudfrågorna vid revisionen var för det första, huruvida för närvarande resorna görs på ett lönsamt sätt och för det andra, huruvida resetjänsterna har anskaffats på det från ekonomisk synpunkt mest ändamålsenliga sättet. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier