Säkerheten i arbetet på de statliga arbetsplatserna

På basis av revisionen har säkerheten i arbetet i statsförvaltningen i huvudsak skötts på ett adekvat sätt. Som brister upplevdes den ringa styrningen och informationen. Huvudfrågan vid revisionen var, om säkerheten i arbetet har skötts på ett adekvat sätt i statsförvaltningen. Frågan granskades ut synvinklarna för ledning, information, mätande av säkerheten i arbetet samt behärskande av arbetsmetoderna. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier