Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2016

Med stöd av 6 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000) ges till riksdagen statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet.

I berättelsen framförs utifrån resultaten av revisionerna slutsatser angående statsfinansernas och förvaltningens tillstånd ur riksdagens synvinkel samt sammanfattande information om de från riksdagens synpunkt viktigaste observationerna vid revisionerna. Dessutom utvärderas verkställandet av ställningstaganden som riksdagen framfört med anledning av revisionsutskottets betänkanden. Dessutom ingår i berättelsen en översikt av verkets verksamhet och dess effekter under finansåret 2015.

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-B172016RD