Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2017

Revisionsverket övervakar att alla redovisningsskyldiga gör de redovisningar som fastställs i partilagen. Vid granskningen av partifinansieringen 2017 utredde revisionsverket förfarandena för "kandidatavgifter" och "riksdagsledamotsavgifter" där besluts- och avtalsprocesserna varierar beroende på parti.

Huvudsakligt innehåll

I partilagen har för partier och partiföreningar föreskrivits förpliktande bestämmelser vilka främjar öppenhet i finansieringen.

Syftet med bestämmelserna är att öka partifinansieringens öppenhet genom att särskilt beakta de rekommendationer som Europarådets organ mot korruption GRECO har gett Finland. Enligt rekommendationerna bör allmänheten för att kunna bedöma eventuella bindningar ha tillräcklig information om finansieringen av partiernas grundläggande verksamhet och valkampanjer.

Statens revisionsverk övervakar hur de bestämmelser i partilagen som avser bidrag, redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen samt uppgörande och inlämnande av med detta anknutna handlingar iakttas i de övervakade sammanslutningarnas verksamhet. Sedan ingången av 2016 är revisionsverket också en sådan tillsynsmyndighet för statsunderstöd som avses i partilagen.

Tillsynsobjekten, det vill säga partierna, de i understödsbeslutet avsedda föreningarna samt de partinära sammanslutningarna har lämnat in sina bokslutshandlingar för 2016 till det elektroniska registret för redovisning av partifinansieringen.

Åren 2011—2017 meddelades med aktuella redovisningar bidragsprestationer till partier, partiföreningar och partinära sammanslutningar ett totalt belopp på över 21,3 miljoner euro till registret.

År 2017 uppgick de redovisade bidragsprestationerna till över 2,9 miljoner euro. Kompletteringarna hänför sig också till tidigare år så att kompletteringarna under 2017 var cirka 0,4 miljoner euro för 2016 och cirka 0,1 miljoner euro för 2015. Åtminstone en del av kompletteringarna är en följd av granskningarna av partifinansieringen.

År 2017 gjorde revisionsverket sammanlagt 50 granskningar i de övervakade partierna och deras distriktsorganisationer. Utifrån granskningarna kan det konstateras, att de aktuella redovisningarna av partifinansieringen efter kompletteringar till väsentliga delar är riktiga och till väsentliga delar ger riktiga uppgifter om de bidrag som de övervakade sammanslutningarna har fått.

Vid granskningarna framkom flera fall där bidragsmottagaren inte alltid hade lämnat aktuella redovisningar av alla de bidrag som bidragsmottagaren hade fått. Vid granskningen observerades också i likhet med de tidigare granskningarna, att det inte är möjligt att få en tillförlitlig helhetsbild av partifinansieringen genom att enbart klarlägga inkomstfinansieringen och intäkterna enligt bokslutet. De granskade partierna och övriga sammanslutningarna har många slags bokföringstransaktioner som betraktats som genomgångsposter. Att klarlägga deras innehåll är emellertid av betydelse med tanke på bidrag som avses i partilagen.

Vid granskningen av partifinansieringen 2017 utredde revisionsverket förfarandena för “kandidatavgifter” och “riksdagsledamotsavgifter” där besluts- och avtalsprocesserna varierar beroende på parti. En del av distriktsorganisationerna uppbära en kandidatavgift på cirka 1 000 euro av riksdagskandidaterna. Distriktsorganisationer kan också uppbär en avgift av kandidaterna vid kommunalval. Riksdagsledamotsavgifterna varierar mellan 100 och 400 euro per månad. Ett parti uppbär en årlig avgift på 700 euro av partiets riksdagsledamöter och ledamöter i Europaparlamentet, och ett annat parti uppbär 3 000 euro per halvår som ersättning för kampanjkostnader av sina Europaparlamentariker.

Revisionsverket har rekommenderat att partierna lämnar en aktuell redovisning för kandidatavgifterna och riksdagsledamotsavgifterna i enlighet med partilagen. Alla sammanslutningar som revisionsverket övervakar har inte följt rekommendationen och därmed syns inte dessa belopp som bidrag i registret över partifinansieringen.

De övervakade sammanslutningarnas bokföring har som regel skötts på behörigt sätt så, att det har varit möjligt att verkställa tillsynen över bestämmelserna i partilagen på basis av bokföringen.

I likhet med tidigare år har det observerats brister i revisionsberättelserna av de övervakade sammanslutningarnas revisorer. Revisorerna har inte alltid i sina revisionsberättelser lämnat de uttalanden som krävs enligt 9 c § i partilagen. Revisorernas rapportering har blivit bättre de senaste åren, men uttalandena i revisionsberättelserna har inte alltid varit tillräckligt utförliga och tydliga.

Revisionsverket har utrett redovisningsförfarandet hos samtliga cirka 150 redovisningsskyldiga inom ramen för tillsyn över statsunderstöden och vid behov begärt att den redovisningsskyldige rättar till redovisningen eller lämnar mer information om förfarandet. Revisionspromemoriorna över granskningarna av partifinansieringen i de enskilda partierna och partiföreningarna innehåller observationer om förfarandet avseende statsunderstöd. I promemoriorna tas också upp tilldelning av statsunderstöd till andra sammanslutningar än sådana föreningar som avses i partilagen.

 

kategorier

URN

URN:NBN: vtv-b12018rd