Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2016

Statsbokslutet har gjorts upp i enlighet med gällande bestämmelser. Revisionsverket fortsätter att fästa uppmärksamhet vid förfaranden som strider mot statsbudgeten och de centrala bestämmelserna om den, och samtidigt mot grundlagens bestämmelser om statsfinanserna.

Huvudsakligt innehåll

På basis av revisionen av statsbokslutet konstaterar Statens revisionsverk att statsbokslutet för 2016 har gjorts upp i enlighet med gällande bestämmelser.

För finansåret 2016 gav revisionsverket totalt 64 revisionsberättelser om revisionerna av ministerierna och andra bokföringsenheter.

Revisionsverket fortsätter att fästa uppmärksamhet vid förfaranden som strider mot statsbudgeten och de centrala bestämmelserna om den, och samtidigt mot grundlagens bestämmelser om statsfinanserna. På dessa grunder utfärdade revisionsverket ett negativt ställningstagande till lagenligheten till tretton bokföringsenheter.

Alla förvaltningsområden har i regeringens årsberättelse redogjort för hur väl de uppnått de uppställda målen och de har också lyckats komprimera rapporterna jämfört med tidigare år. Visserligen är en del av de uppställda effektivitetsmålen sådana att en egentlig effektivitetsrapportering inte är möjlig.

Med avseende på regeringens mål för balansering av den offentliga ekonomin samt EU:s finanspolitiska regler motsvarar lägesbilden i berättelsen de bedömningar som revisionsverkets övervakning av finanspolitiken har gjort. Rapporteringen av ansvarsförbindelserna inom statsfinanserna är mer ingående än tidigare. Regeringens årsberättelse borde ändå ha större transparens vad gäller rapporteringen av riskerna i säkerheter och andra villkorliga åtaganden.

 

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-K92017vp