Tilldelning, inriktning och uppföljning av projektfinansiering från Europeiska socialfonden under programperioden 2014–2020

Enligt revisionen når ESF-projekten inte nödvändigtvis de mest utsatta. Arbets- och näringsministeriet bör säkerställa bättre inriktning av ESF-projektfinansieringen på de viktigaste målgrupperna, det vill säga arbetslösa och personer med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Dessutom bör ministeriet tydligare än tidigare ange målet för ESF-insatserna och deras relation till den nationella sysselsättningspolitiken. Ministeriet bör också utveckla elektronisk informationsinhämtning för att minska det administrativa arbetet vid insamlingen av deltagaruppgifterna i ESF-projekten.

Syftet med revisionen var att utvärdera processen för tilldelning av medel i Europeiska socialfondens utvecklingsprojekt samt inriktningen, uppföljningen och effekterna av finansieringen under programperioden 2014–2020.

Enligt revisionen är sysselsättningseffekterna inte nödvändigtvis det viktigaste kriteriet för tilldelning av finansiering, eftersom ESF-programmet även har flera andra mål utan inbördes prioritetsordning. Sysselsättningsläget i regionen inverkar också på vilka projekt som väljs ut för understöd.

Trots att målgrupperna för ESF-projekten inte är begränsade till endast arbetslösa, kan man på basis av revisionen konstatera att projekten inte når tillräckligt väl den viktigaste målgruppen för ESF, det vill säga arbetslösa.

Enligt uppgifterna i ESF-personregistret var endast en fjärdedel av deltagarna arbetslösa. Informationen baserar sig på uppgifter från deltagarna själva. Även det material från Statistikcentralen som sammanställdes för revisionen visar att endast en femtedel av dem som deltog i ESF-insatser 2016 var arbetslösa.

ESF-projekten kan i bästa fall komplettera den nationella sysselsättningspolitiken och fungera som försöksmiljöer för nya sysselsättningsmodeller. Om den nationella sysselsättningspolitiken däremot inte är i linje med ESF-insatserna kan den ha en negativ effekt på projektens resultat. Med tanke på behållningen av ESF-insatserna vore det bättre att tydligare än för närvarande fastställa verksamhetens mål och relation till den nationella sysselsättningspolitiken.

kategorier