Vårdgaranti

Observationerna vid revisionen visade, att de för vårdgarantin uppställda målsättningarna för jämlikhet och rättvisa hade utvecklats i positiv riktning, låt vara att utvecklingen var förenad med problem. I fråga om kostnadsinbesparingarna gick utvecklingen emellertid inte i önskad riktning. Målet för revisionen var att klargöra, om vårdgarantin i praktiken fungerar så att den förverkligar lagstiftarens för vårdgarantin uppställda förväntningar om ett mera jämlikt och rättvist bemötande av merborgarna när det gäller tillgången till vård och kostnadsinbesparingar. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier