Yhä useampi työssäkäyvä saa asumistukea

Työssäkäyvien osuus yleisen asumistuen saajista kohosi sen jälkeen, kun ansiotulovähennys otettiin käyttöön. Vähennys on lisännyt osa-aikaisen työnteon kannusteita, mutta siitä päätettiin ilman hintalappua.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti Kelan rekisteritietojen perusteella ansiotulovähennyksen vaikutusta siihen, kenelle yleinen asumistuki kohdentuu. Ansiotulovähennys otettiin käyttöön vuonna 2015 osana yleisen asumistuen kokonaisuudistusta.

Ansiotulovähennyksen myötä yleisestä asumistuesta on tullut entistä selvemmin työssäkäyvien toimeentulon tuki. Ansiotuloja saaneiden osuus asumistuen saajista nousi 24 prosentista 39 prosenttiin vuosina 2015–2019. Luvuista on poistettu opiskelijat.

Osittain kasvu selittyy sillä, että ansiotulovähennys lisäsi asumistukeen oikeutettujen määrää. Asumistukea saa nyt aiempaa suuremmilla tuloilla.

”VTV:n esimerkkilaskelmien perusteella ansiotulovähennys on myös lisännyt tuensaajien kannusteita työllistyä osa-aikaisesti. Muutos korotti asumistuen tulorajoja ja lisäsi siten tuensaajan käteen jääviä tuloja”, VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Ville-Veikko Pulkka kertoo.

Jos asumistuen ehtoja kiristetään, entistä useampi tuensaaja joutuu turvautumaan toimeentulotukeen.

”Toimeentulotuen käyttö vähentää työnteon taloudellista kannustavuutta ja tekee työn vastaanottamisesta byrokraattista”, Pulkka sanoo.

Sosiaaliturvaa uudistettaessa tulisikin Pulkan mukaan linjata, missä määrin ansiotuloja saavien toimeentuloa tuetaan asumistuella ja missä määrin muilla etuuksilla. Yhtä lailla tulisi kehittää ratkaisuja, jotka vähentäisivät viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi tarkoitetun toimeentulotuen tarvetta asumisen tukemissa. Tällä hetkellä perustoimeentulotuen menoista vajaa puolet kohdentuu asumismenoihin.

Ansiotulovähennyksestä päätettiin ilman hintalappua

Yleisen asumistuen kokonaisuudistus lisäsi valtion menoja huomattavasti enemmän kuin hallituksen esityksessä arvioitiin. Vuosittaiseksi menolisäykseksi arvioitiin 68 miljoonaa euroa. Arviot toteutuneesta menolisäyksestä vaihtelevat kuitenkin 150–259 miljoonan euron välillä vuositasolla. Vuonna 2021 yleisen asumistuen menot olivat yhteensä 1,6 miljardia euroa.

”Hallituksen esityksessä ei käsitelty lainkaan ansiotulovähennyksen menovaikutuksia tai tavoitteita, vaikka vähennys oli merkittävä osa uudistusta. Vaikutusarviot olivat siten puutteelliset”, toteaa VTV:n projektiassistentti Pauliina Hakkarainen.

Ansiotulovähennyksen käyttöönoton lisäksi kokonaisuudistuksessa yksinkertaistettiin asumistuen myöntöperusteita, korotettiin enimmäisvuokria sekä alennettiin tulonsaajien omavastuuosuuksia.

Tutustu julkaisuun: Yleinen asumistuki – Vuoden 2015 kokonaisuudistus, etuusmenojen kehitys ja tuensaajien työssäkäynti

Kategoriat