EU:n pankkivalvonnan rakenteet ja käytännöt vaihtelevat eri jäsenmaissa

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) osallistui rinnakkaistarkastukseen, jossa tarkasteltiin yhteisen valvontamekanismin vaikutuksia pankkivalvonnan tarkastamiseen. Työryhmään osallistuivat Saksan, Hollannin, Itävallan, Kyproksen ja Suomen ylimmät tarkastuselimet sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Tarkastuksessa käsiteltiin kolmea osa-aluetta: sääntelykenttää, valvonnan rakennetta ja standardien soveltamista. Tarkastus keskittyi keskisuurten ja pienten pankkien valvonnan tarkastukseen.

VTV:llä ei ole tarkastusoikeutta Finanssivalvontaan. Käytännön tasolla tarkastuskysymyksistä valittiin vain sellaiset, joihin oli mahdollista vastata julkisia tietolähteitä hyödyntäen. Rinnakkaistarkastukseen osallistuvien maiden maaraporttien pohjalta työryhmä koosti yhteisen raportin, joka julkaistiin 14.12.2017.

VTV:n tarkastusoikeuden puuttumisen lisäksi keskeinen Suomen kansallisen pankkivalvonnan järjestämistä koskeva havainto oli, että EU:n luottolaitosdirektiiviä ei ole kaikilta osin viety Suomen lainsäädäntöön. Tämä seikka voi muihin Pankkiunionin jäsenmaihin nähden rajoittaa pankkivalvojan käytössä olevia keinoja joissain tilanteissa.

Yhteisen raportin keskeinen havainto on, että sääntelyä on pantu toimeen kansallisesti eri tavoin. Myös pankkivalvonnan rakenteet ja käytännöt vaihtelevat maittain. Aiemmin havaitut tarkastusvajeet ovat ennallaan ja osin myös lisääntymässä.

Työryhmän suositukset

  • Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan keskuspankin tulisi laatia sopimus, jossa määriteltäisiin tietojenvaihdosta.

  • Jäsenvaltioiden tulisi antaa lupa sille/valtuuttaa, että tiettyjä laitosten vakavaraisuusvalvontaa koskevia tietoja ilmoitetaan ylimmälle tarkastuselimelle asianomaisessa valtiossa.

  • Kansallisten hallitusten ja parlamenttien tulisi tarkastella, onko niiden ylimmille tarkastuselimille annettu mandaatti tarkastaa pankkivalvontaa, ja tarvittaessa pyrkiä laajentamaan tarkastusmandaatti luottolaitosdirektiivin artiklan 59 (2) mukaiseksi.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastusoikeus Euroopan keskuspankin osalta herättää keskustelua

Yhteisen pankkivalvontamekanismin perustamisen jälkeen keskustelua on herättänyt se, missä määrin Euroopan tilintarkastustuomioistuin (ETT) voi tarkastaa Euroopan keskuspankin (EKP) hoitamia pankkivalvontatehtäviä. ETT ei saanut yhteisen valvontamekanismin tarkastuksessa kaikkia tarkastusta varten pyytämiään asiakirjoja. EKP:n johtokunnan jäsen Yves Mersch on maaliskuun lopussa 2017 pitämässään puheessaan tuonut esiin, että pankkivalvontatehtävät on annettu EKP:lle toissijaisena lainsäädäntönä, jolloin niihin ei tule sovellettavaksi perussäännön artiklan 130 riippumattomuuden periaate. EKP:n riippumattomuutta ja ETT:n tarkastusoikeutta tulisi tulkita siten eri tavoin eri tehtävien osalta (rahapolitiikka vs. pankkivalvontatehtävät).

Kansallisten ylimpien tarkastuselinten tarkastusoikeudet pankkivalvontaan vaihtelevat

Osalla ylimmistä tarkastuselimistä ei ole ollenkaan oikeutta tarkastaa pankkivalvontaa. Tällainen tilanne on esimerkiksi Suomessa: Finanssivalvonta toimii Suomen Pankin yhteydessä, johon Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole tarkastusoikeutta. Joillakin kansallisilla ylimmillä tarkastuselimillä on toisaalta ollut vaikeuksia saada tarkastuksen toteuttamiseen tarvittavia oleellisia asiakirjoja. Tämä selittyy sillä, että yhä suurempi osa pankkien valvontaohjeistuksesta määrittyy Euroopan keskuspankin salaiseksi luokittelemissa asiakirjoissa. Tämänkaltaisen tarkastusvajeen odotetaan myös lisääntyvän, kun EKP on harmonisoimassa myös vähemmän merkittävien pankkien valvonnan ohjeistusta ja metodologioita.

Yhteiseen pankkivalvontamekanismiin osallistuu Suomessa Finanssivalvonta

Euroopan keskuspankille annettiin marraskuussa 2014 vastuu valvoa euroalueen pankkeja perustamalla yhteinen valvontamekanismi. Valvontamekanismi koostuu EKP:stä ja mekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisista toimivaltaisista viranomaisista. Suomessa rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomaisena toimii Finanssivalvonta, joka toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä. Pienten ja keskisuurten pankkien suorasta valvonnasta vastaavat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset. Euroopan keskuspankki valvoo myös vähemmän merkittäviä pankkeja yleisellä tasolla, ja voi ottaa niitä myös suoraan valvontaansa.

Rinnakkaistarkastus toteutettiin Euroopan unionin tarkastusvirastojen yhteistyökomitean alla toimivan pankkiunionin tarkastuksen työryhmän puitteissa. Rinnakkaistarkastuksen yhteenveto on julkaistu yhteistyökomitean verkkopalvelussa.

Kategoriat