EU:n yhteyskomitea muistuttaa paikattavista pankkivalvonnan puutteista

EU:n ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea on antanut lausuman euroalueen yhteisen pankkivalvonnan tilivelvollisuuden ja tarkastusjärjestelyjen puutteista.

Yhteisen pankkivalvontamekanismin perustaminen vuonna 2014 muutti EU:n pankkivalvontaa perustavanlaatuisesti. Euroopan keskuspankin (EKP) suoraan valvontaan tuli lähes 130 suurta pankkia, joiden varojen arvo on 80 % koko euroalueen pankkien varojen arvosta. Useita tuhansia pienempiä pankkeja puolestaan jäi suoran kansallisen valvonnan piiriin, joskin EKP on yleisvastuussa pankkivalvonnasta.

Euroalueen maiden ylimmät tarkastusviranomaiset, jotka aiemmin tarkastivat kaikkien pankkien valvontaa, eivät ole muutoksen jälkeen enää tarkastaneet suurimpia pankkeja. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) nykyiset tarkastusvaltuudet eivät kuitenkaan EKP:n osalta vastaa niitä valtuuksia, jotka ylimmät kansalliset tarkastuselimet menettivät. Näin pankkivalvonnan tarkastus on kokonaisuudessaan rajoitetumpaa kuin ennen yhteisen pankkivalvontamekanismin käyttöönottoa.

Jotta tarkastustoiminnan aukkoja saataisiin paikattua, yhteyskomitea pyytää kansallisia hallituksia ja parlamentteja sekä Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota

  • yhdentämään ETT:n tarkastusvaltuudet EKP:n valvontamekanismin osalta vastaaviksi, mitä ne ovat muiden unionin instituutioiden kohdalla.

  • varmistamaan, että euroalueen ylimmillä kansallisilla tarkastuselimillä on pääsy kaikkiin tietoihin, joita ne pitävät oleellisina.

  • laajentamaan euroalueen ylimpien kansallisten tarkastuselinten tarkastusvaltuuksia vähemmän merkittävien pankkien osalta, jos on tarpeellista ja mahdollista.

Lue lisää: EU-yhteyskomitean lausuma

Kategoriat