EU:s kontaktkommitté påminner om att bristerna i banktillsynen bör åtgärdas

Kontaktkommittén för de högre revisionsorganen inom EU har gett ett uttalande om brister i arrangemangen för ansvarsskyldighet och revision i tillsynsmekanismen för banker i euroområdet.

Införandet av den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) 2014 innebar att EU:s banktillsynssystem ändrades i grunden. Nästan 130 stora banker, med tillgångar som står för 80 % av de totala banktillgångarna i euroområdet, hamnade under Europeiska centralbankens (ECB) direkta tillsyn. Flera tusen mindre banker står kvar under direkt nationell tillsyn även om det sker under ECB:s ansvar.

De högre revisionsorgan i länder i euroområdet som tidigare granskade tillsynen av alla banker har – sedan ändringen gjordes – inte längre fullgjort denna funktion när det gäller de stora bankerna. Det mandat som dessa högre revisionsorgan har förlorat uppvägs dock inte av Europeiska revisionsrättens (ETT) nuvarande mandat att granska ECB. Därför är granskningsbefogenheterna när det gäller banktillsyn nu generellt sett mer begränsade än innan SSM infördes.

I syfte att täppa till revisionsluckorna uppmanar kontaktkommittén nationella regeringar och parlament, liksom även Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen att

  • anpassa revisionsrättens mandat när det gäller revision av ECB:s tillsynsmekanism till motsvarande mandat för revision av övriga EU-institutioner

  • se till att de högre revisionsorganen i euroområdet kan få tillgång till all den information som de anser är relevant

  • i den mån det är nödvändigt och genomförbart utvidga granskningsmandaten för de högre revisionsorganen i euroområdet när det gäller tillsynen av mindre betydande banker.

Läs mer: Uttalande från EU:s kontaktkommitté

kategorier