Euroopan tarkastusvirastot tiivistävät yhteistyötään Covid-19-pandemiaan liittyen

Euroopan tarkastusvirastot ovat sopineet laajasta yhteistyöstä tuottaakseen tietoa koronapandemian vaikutuksista ja pandemiasta toipumisesta. Valtiontalouden tarkastusvirasto on ollut aloitteellinen erityisen Covid-19-projektin perustamisessa, jota se koordinoi yhdessä Ison-Britannian tarkastusviraston kanssa. VTV haluaa eurooppalaisessa yhteistyössä vahvistaa tarkastusvirastojen ennakointikykyä ja tarkastustyön ajankohtaisuutta.

Kansainvälisen tarkastusvirastojen yhteistyöelimen INTOSAIn alueellinen eurooppalainen alajärjestö EUROSAI perusti kesäkuun alussa kaikille jäsenilleen avoimen Covid-19-projektin, jota koordinoivat yhdessä Ison-Britannian ja Suomen tarkastusvirastot. Mukaan on ilmoittautunut tähän mennessä yli puolet EUROSAIn 50 jäsenestä.

Keskeiset tarkasteltavat kysymykset liittyvät muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kriisinkestävyyteen, talouden ja elinkeinoelämän turvaamiseen kriiseissä sekä toiminnan jatkuvuuteen.

Yhdessä on lähdetty vaihtamaan tietoa ja kokemuksia siitä, miten kriisi on vaikuttanut eri maissa valtiontalouden ja hallinnon toiminnan tarkastamiseen. Lisäksi on pohdittu, miten vastata kriisin esille tuomiin uudenlaisiin haasteisiin.

Yhteinen tavoite on tällaisissa poikkeuksellisissakin oloissa pystyä turvaamaan ja todentamaan se, että hallinnossa tehdyt päätökset ja toimenpiteet ovat kestäviä ja täyttävät hyvän hallinnon vaatimukset. Nämä tavoitteet ovat ytimessä myös kansainvälisissä tarkastusstandardeissa (ISSAI-standardit), erityisesti ISSAI12-standardissa, joka korostaa tarkastusvirastojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja hyötyjä toiminnan suuntaamisen avaintekijöinä.

Yhteistyöhankkeeseen on ilmoittautunut mukaan jo 30 EUROSAIn jäsentä

Projektissa on järjestetty joukko virtuaalisia keskustelutilaisuuksia, joissa eri maiden tarkastusvirastojen edustajat ovat vaihtaneet ajatuksia ja kokemuksia. Projekti on herättänyt laajaa mielenkiintoa: tähän mennessä sen tilaisuuksiin on osallistunut yhteensä 37 tarkastusvirastoa, ja mukaan projektiin on ilmoittautunut 30.

”On hienoa nähdä, miten ketterästi tarkastusvirastot ovat tarttuneet ajankohtaiseen teemaan ja lähteneet rakentamaan yhteistyötä”, toteaa pääjohtaja Tytti Yli-Viikari.

Torstaina 2.7.2020 käytiin yhteisessä webinaarissa läpi keskustelutilaisuuksien antia ja hahmoteltiin alustavasti tulevia projektin painopisteitä ja yhteistyön muotoja. Keskusteluissa on tunnistettu yhteensä 12 kokonaisuutta mahdollisiksi yhteistyön sisältökokonaisuuksiksi. Näihin kuuluu niin yhteistyön kehittämistä, tarkastusvirastojen roolin ja tehtävien edistämistä kuin erilaisia tarkastusaiheita ja tarkastustyön uudistamistakin.

Keskeisenä kysymyksenä ovat esimerkiksi poikkihallinnolliset haasteet kriisin aikana

Keskeisinä kysymyksinä esille ovat nousseet nousivat muun muassa sosiaaliset ja terveyteen liittyvät aiheet, huoltovarmuus ja toiminta kriisien aikana, talouden toimintakyky sekä erilaiset poikkihallinnolliset haasteet, joita koronapandemia on nostanut esille. Monet näistä kysymyksistä ovat myös maille yhteisiä ja niiden hoitamiseksi tarvitaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

Seuraavassa vaiheessa kartoitetaan eri tarkastusvirastojen halukkuutta osallistua näiden teemojen käsittelyyn joko koordinaattorina tai muilla tavoin, ja syksyn alussa valitaan lopulliset projektiin sisällytettävät teemakokonaisuudet. Työn tuloksista raportoidaan vuoden 2021 EUROSAI-kongressissa ja soveltuvin osin jo ennen sitä.

Suomen toiminta EUROSAI-järjestössä

EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions) on ylimpien tarkastusviranomaisten eurooppalainen järjestö, joka aloitti toimintansa 1990. Nykyisin järjestöön kuluu 50 jäsentä eli 49 eurooppalaisten valtioiden ylintä tarkastusviranomaista ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Järjestön ylintä päätösvaltaa käyttää kolmen vuoden välein pidettävä kongressi ja kolmen vuoden toimikaudeksi nimitettävä hallitus (Governing Board). Asiantuntijatoiminta on organisoitu työryhmien kautta. Niiden toimintaa ohjaa EUROSAI-strategia (2017–2023). EUROSAI:n sihteeristö toimii Espanjan tilintarkastustuomioistuimen yhteydessä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto valittiin kesäkuussa 2014 Haagissa pidetyssä EUROSAIn kongressissa EUROSAIn hallitukseen (Governing Board) vuoteen 2020 saakka; kausi jatkuu vuoteen 2021 asti, sillä korona siirsi vuodelle 2020 suunniteltua kongressia vuodella eteenpäin.

Suomen vastuulla on viime vuosien ajan ollut ns. ajankohtaisten asioiden projektisalkku (Emerging Issues and Forward Thinking -portfolio), jonka tavoitteena on joustavasti ja nopeasti tuoda yhteiseen käsittelyyn uusia aiheita ja teemoja, joita toimintaympäristön muutos ja tarkastustoiminnan kehittyminen nostaa esille. EUROSAIn Covid-19-projekti kuuluu tähän portfolioon.

Samaan projektikokonaisuuteen kuuluvia teemoja ovat muun muassa YK:n agenda 2030 ja kestävä kehitys, digitalisaatio ja data-analytiikka, osaamisen kehittäminen ja strateginen johtaminen, yhteiskunnan muutokset ja murrokset, kuten väestön ikääntyminen, sekä muutokset hallinnossa ja kansalaisyhteiskunnassa.

Kirjoittaja: Heli Mikkelä

Kategoriat