Europas revisionsverk intensifierar sitt samarbete i anknytning till covid-19-pandemin

Revisionsverken i Europa har kommit överens om ett omfattande samarbete för att ta fram information om coronapandemins effekter och återhämningen från pandemin. Statens revisionsverk har tagit initiativ till att lansera ett särskilt covid-19-projekt som revisionsverket samordnar tillsammans med revisionsverket i Storbritannien. Statens revisionsverk vill med det europeiska samarbetet stärka revisionsverkens prognostiseringsförmåga och revisionsarbetets aktualitet.

EUROSAI, det vill säga den europeiska delen av den globala paraplyorganisationen för nationella revisionsorgan INTOSAI, lanserade i början av juni ett covid-19-projekt som är öppet för alla medlemmar. Projektet samordnas av revisionsorganen i Storbritannien och Finland. Hittills har över hälften av EUROSAIs 50 medlemmar anmält sig till projektet.

De viktigaste frågorna som granskas gäller bland annat social- och hälsovården, krishanteringsförmågan, tryggandet av ekonomin och näringslivet under kriser samt verksamhetens kontinuitet.

Länderna har sinsemellan börjat utbyta information och erfarenheter om krisens effekter i de olika länderna och granska statsfinanserna och förvaltningen. Dessutom har det diskuterats hur man bäst ska tackla de nya utmaningar som krisen medfört.

Ett gemensamt mål under de exceptionella omständigheterna är att trygga och säkerställa att förvaltningens beslut och åtgärder är hållbara och förenliga med kriterierna för god förvaltning. Dessa mål bildar också kärnan för de internationella revisionsstandarderna (ISSAI-standarder), i synnerhet i standarden ISSAI12, som betonar revisionsverkens samhälleliga effekt och nytta som en viktig del av riktandet av verksamheten.

30 medlemmar har redan anmält sig till samarbetsprojektet

Inom projektet har det ordnats virtuella diskussionsmöten där representanter för olika länders revisionsorgan har utbytt idéer och erfarenheter. Projektet har väckt stort intresse: hittills har sammanlagt 37 medlemmar deltagit i evenemang kring projektet, och 30 medlemmar har anmält sig till projektet.

”Det är fint att se hur smidigt revisionsverk har tagit till sig det aktuella temat och börjat samarbeta”, konstaterar generaldirektör Tytti Yli-Viikari.

Torsdagen den 2 juli 2020 gick man i ett gemensamt webbinarium igenom utbytet från diskussionsmötena och planerade preliminärt framtida fokusområden och samarbetsformer för projektet. Sammanlagt 12 helheter har identifierats i diskussionerna som eventuella innehållshelheter för samarbetet. I dessa helheter ingår såväl utveckling av samarbetet, främjande av revisionsverkens roll och uppgifter som olika revisionsteman och förnyande av revisionsarbetet.

En viktig fråga är till exempel tväradministrativa utmaningar under kisen

Centrala frågor som framkom var bland annat sociala och hälsorelaterade frågor, försörjningsberedskap och verksamhet under kriser, ekonomins funktionsförmåga samt olika tväradministrativa utmaningar som coronapandemin lyft fram. Många av dessa frågor är även gemensamma för länderna och för att lösa dem krävs omfattande internationellt samarbete.

I följande skede kartläggs viljan för de olika medlemmarna att delta i behandlingen av dessa teman antingen som samordnare eller på annat sätt, och i början av hösten väljs de slutliga teman som inkluderas i projektet. Det rapporteras om arbetets resultat på EUROSAI-kongressen för 2020 och till tillämpliga delar redan före kongressen.

Finlands verksamhet i EUROSAI

EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions) grundades 1990 och är den europeiska organisationen för högre revisionsorgan. Numera har organisationen 50 medlemmar dvs. högre revisionsorgan i 49 europeiska stater och Europeiska revisionsrätten.

Organisationens högsta befogenhet utövas av kongressen som har sammanträde vart tredje år och styrelsen (Governing Board) som har en mandatperiod på tre år. Sakkunnigverksamheten är organiserad i arbetsgrupper. Den styrs av EUROSAI-strategin (2017–2023). EUROSAIs sekretariat fungerar i anslutning till spanska revisionsdomstolen.

Statens revisionsverk valdes in i EUROSAIs styrelse (Governing Board) vid EUROSAIs kongress i Haag i juni 2014 fram till 2020; perioden fortsätter fram till 2021, eftersom kongressen som planerades för 2020 blev uppskjuten med ett år på grund av coronapandemin.

Finland har under de senaste åren ansvarat för den s.k. framtidsportföljen (Emerging Issues and Forward Thinking), vars mål är att snabbt och smidigt ta upp för behandling sådana nya frågor och teman som omvärldsförändringen och revisionsverksamhetens utveckling lyfter fram. EUROSAIs covid-19-projekt ingår i denna portfölj.

Andra teman som hör till samma projekthelhet är bland annat FN:s Agenda 2030 och hållbar utveckling, digitalisering och dataanalys, kompetensutveckling och strategisk ledning, samhälleliga förändringar och omvälvningar, som den åldrande befolkningen, samt förändringar i förvaltningen och medborgarsamhället.

Skribent: Heli Mikkelä

kategorier