Hyvän hallinnon raanut ja ryijyt – VTV:n tilinpäätös 2017 on julkaistu

Valtiontalouden tarkastusvirasto vahvistaa yhteiskunnan kykyä selviytyä yllättävissäkin tilanteissa. Tytti Yli-Viikari summaa mennyttä vuotta ja tulevaa pääjohtajan katsauksessa VTV:n tilinpäätöksessä.

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumat toivat hyvin esille hyvinvointivaltion rakentamisen peruselementit: vahvan yhteisen tahtotilan, yhteistyön ja luottamuksen. Niistä on syntynyt suomalaisen julkisen hallinnon koossa pitävä voima, loimi, jonka varaan voidaan kutoa Suomen tulevaisuus. Tarkastustyöllä vahvistamme osaltamme yhteiskunnan resilienssiä, kykyä selviytyä, sillä tuotamme päätöksentekijän kannalta olennaista tietoa oikea-aikaisesti ja keskeiset riskitekijät ennakoiden.

Meidän työhömme kuuluu varmentaa loimen ja kuteen yhteensopivuus, nostaa esille loimen epäsopiva kireys sekä auttaa hallintoa huomaamaan ja korjaamaan katkenneet loimilangat. Uudistamme tarkastuksen suunnittelua ja tuloksista raportointia, jotta voimme tuoda tarkastus- ja asiantuntijatyömme lähemmäs tiedon hyödyntäjiä ja tarpeita, eduskuntaa ja valtionhallinnon johtoa palvellen. Tarkastajan ammattitaitoon kuuluu aktiivinen vuoropuhelu ja oman työn vaikuttavuuden varmentaminen hyvää yhteistyötä tekemällä. Meillä on näköalapaikka valtionhallintoon, ja voimme tunnistaa systeemisiä ilmiöitä, kehityskohteita ja raja-aitoja, joiden esiin tuominen tukee hallinnon kestävää uudistumista.

Henkilöstömme uudistumiskyvystä ja yhteistyötaidoista kertovat erinomaisesti toteutunut muutto uusiin toimitiloihin ja loikka uuteen työn tekemisen arkeen. Tiedon jakaminen, vilkas ammatillinen keskustelu ja innostavat kohtaamiset yhteisissä tiloissa – niin konkreettisesti kuin virtuaalisesti – rakentavat osaltaan kykyämme sopeutua ja uudistua. Hyödyntämällä aiempaa laajemmin teknologiaa työssämme saamme enemmän aikaa dialogille ja uuden oppimiselle. Kiitän henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta työmme uudistamiseen ja uudistumiseen.

Läpi työuran jatkuva oppiminen on meidän tapamme vastata toimintaympäristön muutoksiin ja tarkastusalan vaatimuksiin. Johtamisen, osaamisen ja vuorovaikutuksen tueksi on vuoden 2017 aikana luotu asiakaspalautejärjestelmä. Kiitän sidosryhmiämme erinomaisesta keskusteluyhteydestä ja luottamuksesta, jota kuvastaa saamamme avoin ja rakentava palaute.

Uudet kudekuviot syntyvät osallistamalla, kokeilemalla, verkostoitumalla ja innovoimalla. Keskushallinnon uudistamistyö, maakuntauudistus ja järjestelmäuudistukset, muokkaavat virkamiestyön rakenteita. Muutosvaiheissa riskisyys kasvaa ja siten tarkastus- ja valvontatarve lisääntyvät. Olemmekin kohdistaneet tarkastustamme valtionhallinnon potentiaaliin toimeenpanna rakenteellisia uudistuksia ja ohjata poikkihallinnollisia kokonaisuuksia.

Globalisaation myötä tarkastusvirasto on liittynyt entistä vahvemmin osaksi monikansallista yhteisöä. Vuonna 2017 vietettiin julkisen ulkoisen tarkastuksen ja kansainvälisten standardiemme peruskiven, Liman julkilausuman, 50-vuotisjuhlavuotta. Julkilausuma sisältää tarkastusvirastojen riippumattomuuden perustan. Riippumaton tarkastus on olennainen osa demokratiaa ja vahvistaa luottamusta oikeusvaltioon.

Monikansalliset verkostot mahdollistavat hyvien käytänteiden jakamisen ja innovaatioiden hallitun tuomisen tarkastustyöhömme. Data-analytiikan kehittämisessä ja tarkastusprosessien automatisoinnissa ammatillinen vertaistuki on tärkeää. Kattojärjestömme INTOSAIn kautta valmistelemme Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden kansallisen toimeenpanon tarkastamista.

Vuoden 2017 aikana olemme luoneet data-analytiikkastrategian, joka linjaa data-analytiikan kehittämistä virastossa lähivuosina. Data-analytiikkaa tullaan käyttämään entistä enemmän tarkastusten suunnittelussa, tarkastuksissa ja raportoinnissa. Jatkossa käytämme laajemmin avointa dataa, Big Dataa ja ei-rakenteista dataa sekä hyödynnämme uusia datan keräämisen ja analysoinnin ratkaisuja.

Loimilangan kierteisyys ja sen säikeiden määrä kertovat loimen vahvuudesta kangaspuissa. Kukin virkamiessukupolvi kerryttää loimilangan säikeitä toimimalla avoimesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti. Hyvän hallinnon loimeen voi kukin hallitus kutoa haluamansa vippelät, raanut ja ryijyt.

Kategoriat