Den goda förvaltningens gobelänger och ryor – VTV:s bokslut 2017 har publicerats

Statens revisionsverk stärker samhällets förmåga att klara av även överraskande situationer. Tytti Yli-Viikari summerar det gångna året och det kommande i generaldirektörens översikt i Statens revisionsverks boksluts.

Händelserna under jubileumsåret för Finlands självständighet visade tydligt grundelementen i bygget av välfärdsstaten: en stark gemensam vilja, samarbete och förtroende. Av dessa har bildats den sammanhållande kraften i finländsk offentlig förvaltning, varpen på vars grund Finlands framtid kan vävas. Genom revisionsarbete stärker vi samhällets resiliens, förmåga att klara sig, eftersom vi producerar för beslutsfattaren viktig information i rätt tid och förutspår viktiga riskfaktorer.

I vårt arbete ingår att säkerställa att varp och väft passar ihop, påpeka fel spänning i varpen och hjälpa förvaltningen att observera och rätta till varptrådar som gått av. Vi förnyar planeringen av revisionen och rapporteringen av resultat, för att kunna föra vårt revisions- och expertarbete närmare behoven och dem som utnyttjar informationen, för att tjäna riksdagen och statsledningen. I revisorns yrkeskompetens ingår aktiv dialog och att säkerställa effekten av det egna arbetet genom gott samarbete. Vi står på en plattform med utsikt över statsförvaltningen och kan identifiera systematiska fenomen, utvecklingsobjekt och gränser. Att lyfta fram sådana stöder stabil förnyelse av förvaltningen.

Den utmärkt genomförda flytten till nya lokaler och språnget till en ny vardag i arbetet berättar om förnyelseförmågan och samarbetsförmågan hos vår personal. Informationsutbyte, en livlig professionell diskussion och inspirerande möten i gemensamma lokaler – såväl konkret som virtuellt – bygger vår förmåga att anpassa och förnya oss. Genom att utnyttja mer teknik i vårt arbete får vi mer tid för dialog och för att lära oss nytt. Vi tackar vår personal för deras starka engagemang i förnyelsen och i att förnya vårt arbete.

Lärande genom hela yrkeskarriären är vårt sätt att möta förändringarna i verksamhetsmiljön och kraven i revisionsbranschen. Som stöd för ledning, kompetens och dialog har det under 2017 skapats ett kundresponssystem. Jag tackar våra intressegrupper för en utmärkt kommunikation och för förtroendet som avspeglas i den öppna och konstruktiva respons vi erhållit.

Nya vävda mönster skapas genom att engagera, prova, nätverka och vara uppfinningsrik. Den centrala förvaltningens reformarbete, landskapsreformen och systemförnyelserna förändrar tjänstemannaarbetets strukturer. Förändringar medför ökade risker och då ökar även behovet av revision och tillsyn. Vi har därför också fokuserat vår revision på statsförvaltningens potential att verkställa strukturella reformer och styra tväradministrativa helheter.

I och med globaliseringen har revisionsverket knutits allt starkare till det multinationella samfundet. 2017 firades Lima-deklarationens 50-årsjubileum, grundbulten för offentlig extern revision och våra internationella standarder. Deklarationen innehåller grunden för revisionsverkens oberoende. En oberoende revision utgör en viktig del av demokratin och stärker förtroendet för rättsstaten.

Multinationella nätverk gör det möjligt att dela god praxis och föra in innovationer i vårt revisionsarbete på ett kontrollerat sätt. I utvecklingen av dataanalys och automatisering av revisionsprocessen är kollegialt stöd viktigt. Genom gemensamma diskussioner i INTOSAI förbereder vi revision av det nationella verkställandet av Förenta nationernas mål för hållbar utveckling.

Under 2017 har vi utarbetat en dataanalysstrategi som anger riktlinjerna för de närmaste årens utveckling av dataanalyserna. Dataanalyser kommer att användas mer och mer i revisionsplanering, revisioner och rapportering. I fortsättningen använder vi i större utsträckning öppna data, Big Data och ostrukturerade data samt utnyttjar nya lösningar för insamling och analys av data.

Antalet fibrer i varptråden och hur den har tvinnats visar varpens styrka i vävstolen. Varje generation tjänstemän ökar på fibrerna i varptråden genom att agera öppet, ansvarsfullt och effektivt. I den goda förvaltningens varp kan varje regering väva de bonader, gobelänger och ryor man önskar.

 

kategorier