Pääjohtaja Yli-Viikari esitteli YK:ssa Suomen työtä kestävän kehityksen edistämiseksi

YK ja INTOSAI (The International Organisation of Supreme Audit Institutions) ovat sopineet kestävän kehityksen tavoitteiden seurannasta globaalilla tasolla. INTOSAIn jäsenmaiden tarkastusvirastot ovat luoneet yhteisen viitekehyksen, jolla arvioidaan hallitusten valmiutta toteuttaa tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä, seurantaa ja raportointia.

Tarkastusvirastot ja YK keskustelivat kestävän kehityksen close Termi Termipankki tavoitteiden toimeenpanon arvioinnista ja tarkastamisesta UN/INTOSAI Symposium -tilaisuudessa Wienissä 1.6. Suomen Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtaja Tytti Yli-Viikari esitteli Suomen käytäntöjä sidosryhmien kuulemisessa, kansallisen indikaattorityön hyödyntämisessä ja hallinnonalat ylittävässä valmistelutyössä. Paneelikeskustelussa nousivat esille indikaattorityön haasteet, sillä tavoitteet ovat koko hallintoa ja yhteiskuntaa läpileikkaavia.

Globaali, kaikkia maita koskeva kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 hyväksyttiin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa syyskuussa 2015. Yhteinen toimintaohjelma asettaa yhteiset tavoitteet seuraaviksi 15 vuodeksi kaikille YK:n jäsenmaille.

INTOSAIlla yhteisönä sekä jokaisella maalla ja tarkastusvirastolla erikseen on mahdollisuus edistää Agenda2030-tavoitteiden saavuttamista. INTOSAI on tavoitteiden asettamisessa, seurannassa ja jälkiarvioinnissa tärkeä voimavara kansallisesti, alueellisesti ja myös globaalisti. Kestävän kehityksen tavoitteiden laaja-alaisuus tarkoittaa, että valtaosa tavoitteiden sisällöstä liittyy tarkastusvirastojen toimintaan tilintarkastuksen, laillisuustarkastuksen ja tuloksellisuustarkastuksen osalta. Tarkastusvirastoilla on merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa: ne tukevat maidensa valmiutta saavuttaa tavoitteita ja raportoivat tarkastuksissaan tässä edistymisestä.

Toiminta Suomessa perustuu pääministeri Sipilän johtaman Kestävän kehityksen toimikunnan tekemään kansalliseen toimeenpanosuunnitelmaan. Suunnitelma annettiin eduskunnalle Suomi 100 – juhlavuoden ensimmäisenä selontekona. VTV:n tuloksellisuustarkastuksissa kestävän kehityksen näkökulma on mukana systemaattisesti. Tarkastusaiheista päätetään vuosittain tarkastussuunnitelmassa ja ne perustuvat riskianalyysiin. Osassa tarkastuksista aiheet ovat poikkihallinnollisia ja -sektorisia.

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta

Kategoriat

Tämän artikkelin termit

Termipankki