Tarkastusvirastot maailmalla kiinnittämässä huomiota ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Ympäristötarkastusten määrä on kasvamassa maailmanlaajuisesti. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on noussut nopeasti keskeiseksi tarkastusaiheeksi. Tarkastusvirastot hyödyntävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä tarkastuksen kohteina että tarkastusten kriteereinä.

VTV:n johtama globaali ympäristötarkastamisen työryhmä INTOSAI WGEA on julkaissut raportin kyselystä, joka toteutetaan kolmen vuoden välein maailman tarkastusvirastoille. Tulosten mukaan sekä ympäristötarkastusten että sitä tekevien tarkastajien määrä on keskimäärin kasvamassa.

Aihepiirien osalta kaikkien eniten tarkastusvirastojen huomiota saa kyselyyn vastanneiden 71 maan mukaan lähivuosina ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Aiheen merkityksen kasvua kuvastaa se, että kolme vuotta aiemmin sopeutuminen ei yltänyt kymmenen suosituimman tarkastusaiheen joukkoon. Myös suojelualueet sekä metsätalous ja juomavesi ovat suosittuja aiheita. Alueellisesti vesiasiat ovat tärkeämpiä Afrikassa ja arabiankielisellä alueella kuin muilla alueilla.

Englanninkielinen taulukko kymmenestä keskeisimmästä tarkastusaiheesta vuosina 2021 - 2023

Kaikkein tärkeimmät globaalit sopimukset, joihin tarkastusvirastot tukeutuvat, ovat Pariisin ilmastosopimus sekä YK:n Agenda 2030 ja sen kestävän kehityksen tavoitteet (SDG). SDGt ovat tärkeitä etenkin globaalissa etelässä. Tarkastusvirastot hyödyntävät SDG:itä tyypillisimmin paitsi tarkastuksen kohteina, myös tarkastusten kriteereinä. Vain kuusi prosenttia maailman tarkastusvirastoista katsoo, että SDGt eivät ole vaikuttaneet niiden työhön lainkaan. Ilmastotoimia käsittelevä SDG 13 on nousemassa tärkeimmäksi ympäristöön liittyväksi tavoitteeksi ja siihen kiinnitetään huomiota kaikilla alueilla.

Englanninkielinen graafi siitä, mihin kestävän kehityksen tavoitteisiin on suunniteltu ja toteutettu tarkastuksia.

Maailman kartta, jossa eri väreillä merkitty maat, joihin on suunniteltu tai joissa on toteutettu ilmastonmuutos-aiheista tarkastusta.

Kiinnostavana tuloksena voidaan pitää sitä, että suurimpina esteinä omassa työssään ympäristötarkastajat pitävät tiedon laatuun ja sen saatavuuteen liittyviä ongelmia. Nämä ongelmat koettiin keskimäärin suuremmiksi kuin esimerkiksi ympäristöasiantuntemuksen puute.

Tarkastusvirastoista yli kaksi kolmasosaa tekee yhteistyötä muiden maiden kanssa. Tarkastusvirastot odottavat globaalilta ympäristötyöryhmältä tarkastusohjeita, koulutusta ja verkostoitumista. Kyselyn tulokset auttavat sihteeristöä seuraavan WGEA-työohjelman laatimisessa vuosille 2023–2025.

Kategoriat