VTV:n asiakkaat arvostavat vuorovaikutusta tarkastusprosessissa

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) alkoi viime vuonna kerätä säännöllistä asiakaspalautetta tarkastuksistaan. Palautejärjestelmän avulla kehitetään viraston johtamista, vuorovaikutusta ja tarkastusprosesseja. Vuodelta 2017 kerätty palaute oli hyvää, ja sen mukaan tarkastustoimintaa toivotaan erityisesti toiminnan kehittämisen tueksi.

Tarkastuskohteilta pyydetään palautetta erityisesti tarkastusprosessista ja tarkastuksen aikaisen vuorovaikutuksen onnistumisesta. Lisäksi asiakkailta pyydetään arviota siitä, kuinka olennaista ja ajankohtaista tarkastustieto on ollut tarkastuskohteen toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Tuloksellisuus-, laillisuus- ja finanssipolitiikan tarkastuksista pyydetään palautetta jokaisen tarkastuksen jälkeen, tilintarkastuksista joka toinen vuosi.

Vuoden 2017 palautteiden sekä aiempien sidosryhmäselvitysten perusteella asiakkaat kaipaavat tarkastustoimintaa toiminnan kehittämisen tueksi. Tällöin VTV:n konsultoivan roolin ja vuorovaikutteisten keskustelujen tärkeys korostuu.

Viime vuonna kerätyissä palautteissa oli eniten hyviä tai erittäin hyviä asiakasarvioita. Tilintarkastuksen puolella asiakkaat peräänkuuluttivat avoimissa vastauksissa painotusta kehittävään tarkastukseen ja toivoivat vähemmän keskittymistä pilkun tarkkaan sääntöjen noudattamiseen. Myös tarkastajien tietojärjestelmäosaamisen tärkeyttä painotettiin.

Tuloksellisuustarkastuksen puolella asiakkaat kaipasivat lisävalaistusta tarkastusprosessin etenemiseen erityisesti tarkastuksen alkamisen jälkeen ja sen valmistuttua (jälkiseuranta). Yhteistyöstä annettiin hyvää palautetta. VTV:n asiakkaat arvostavat vuorovaikutusta ja toivovat lisää mahdollisuuksia dialogiin.

Asiakaspalautteella on keskeinen osa VTV:n kehittäessä jatkuvasti osaamistaan, vuorovaikutustaan ja johtamistaan. Palautteet käsitellään yksikkötasolla, ja tarkastusviraston virkamiehille annetaan tiedoksi heitä itseään koskevat palautteet.

Tarkoituksena on, että tarkastusvirastolla on systemaattinen seurantajärjestelmä, jonka avulla voidaan mitata tehtyjen kehittämistoimenpiteiden tehokkuutta. Palautteita on käsitelty kevään aikana yksikkötason lisäksi johtoryhmissä, henkilöstöinfossa sekä VTV:n neuvottelukunnassa.

Palautejärjestelmää käytetään myös VTV:n tulostavoitteiden seurantaan. Tarkastussuunnitelman 2018-2022 mukaan VTV:n tulostavoitteisiin kuuluu mm. tuottaa päätöksentekijöille ajankohtaista ja olennaista tarkastus- ja valvontatietoa toiminnan kehittämiseen sekä pyrkiä siihen, että tarkastuskohteiden palaute tarkastuksenaikaisesta vuorovaikutuksesta on hyvää.

Palautteen keräämisen kautta tarkastusprosessia halutaan yhdessä sidosryhmien kanssa kehittää entistä avoimemmaksi, sujuvammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. VTV:n tarkastustyötä ohjaavat tarkastusohjeiden yleisen osan toimintaperiaatteet.

Kategoriat