VTV:s kunder värdesätter interaktion i revisionsprocessen

År 2017 började Statens revisionsverk (VTV) regelbundet samla in kundrespons på sina granskningar. Genom vårt responssystem utvecklas verkets ledarskap, interaktion och revisionsprocesser. Den respons som samlades in 2017 var positiv, och responsgivarna önskar granskningar särskilt i syfte att använda dem som stöd vid verksamhetsutvecklingen.

Revisionsobjekten ombes i synnerhet respons på revisionsprocessen och på hur interaktionen har lyckats under granskningen. Dessutom ombes kunderna en bedömning av hur relevanta och aktuella revisionsrönen har varit med tanke på verksamhetsutvecklingen hos revisionsobjektet. VTV begär respons på effektivitetsrevisioner, laglighetsgranskningar och granskningar av finanspolitiken efter varje granskning och på redovisningsrevisioner vart annat år.

Utifrån responsen 2017 och de tidigare enkäten för intressenter önskar kunderna granskningar som stöd vid verksamhetsutvecklingen. Då betonas betydelsen av VTV:s konsulterande roll och interaktiva diskussioner.

Responsen i fjol omfattade främst positiva eller mycket positiva bedömningar från kunderna. I fråga om redovisningsrevisioner önskade kunderna i sina öppna svar större fokus på utvecklande granskningar och mindre fokus på ett noggrant iakttagande av regler. Dessutom betonades betydelsen av revisorernas kompetens inom IT-system.

I fråga om effektivitetsrevisioner önskade kunderna ytterligare information om de olika faserna i revisionsprocessen särskilt efter att granskningen inletts och färdigställts (uppföljning). Responsen på samarbetet var god. VTV:s kunder värdesätter interaktion och önskar större möjligheter till en dialog.

Kundresponsen är viktig för VTV vid en kontinuerlig utveckling av kompetensen, interaktionen och ledarskapet. Responsen behandlas på enhetsnivå, och revisionsverkets tjänstemän tillkännages den respons som gäller tjänstemannen själva.

Syftet är att revisionsverket ska ha ett systematiskt uppföljningssystem för att mäta hur effektiva de vidtagna utvecklingsåtgärderna har varit. I våras behandlades responsen både på enhetsnivå och i ledningsgrupperna, på informationsmötena för personalen och i VTV:s delegation.

Responssystemet används även vid uppföljningen av VTV:s resultatmål. Enligt granskningsplanen 2018–2022 omfattar VTV:s resultatmål bland annat att ta fram aktuell och relevant revisions- och tillsynsinformation till beslutsfattare för utveckling av verksamheten och att sträva efter att revisionsobjekten ger god respons på interaktionen under revisionerna.

Genom att samla in respons vill VTV i samarbete med intressenterna utveckla revisionsprocessen så att den ska vara mer öppen, smidig och interaktiv. VTV:s revisionsarbete styrs av riktlinjerna i den allmänna delen av revisionsinstruktionerna (på finska).

kategorier