VTV:n tilinpäätös 2021: Laadukkaan tarkastustoiminnan edellytyksiä vahvistettu

Tarkastus- ja valvontatoiminnallaan VTV varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin lakia noudattaen ja tarkoituksenmukaisesti. Tätä ydintehtävää VTV hoiti suunnitellusti myös vuonna 2021.

Kesästä 2021 lähtien VTV on vahvistanut tarkastus- ja valvontatoiminnan resursseja, priorisoinut kehitystoimia ja arvioinut uudelleen kansainvälisen yhteistyön laajuutta ja toimintatapoja. Näillä toimilla on mahdollistettu laadukkaan tarkastus- ja valvontatoiminnan jatkuminen. Tarkastushavainnoista, tarkastussuunnittelusta ja tarkastusten laadun valvonnasta on viestitty keskeisille sidosryhmille aktiivisesti.

Tarkastusviraston toiminnan kulut olivat 15,8 miljoonaa euroa vuonna 2021, tästä henkilöstökuluja oli 80 prosenttia eli 12,7 miljoonaa euroa.

Tarkastus- ja valvontatoimintaan käytettiin vuonna 2021 kymmenen henkilötyövuotta enemmän työaikaa kuin edellisvuonna. Tarkastuskertomuksia valmistui yhteensä 84 kappaletta, kun vuonna 2020 niitä valmistui 82 kappaletta. Tarkastussuositusten toteutumista seurattiin 27:n tarkastuksen jälkiseurannalla. Asiantuntijalausuntojen ja kuulemisten määrä kasvoi selvästi.

Muuhun ydintoimintaan käytetty työaika väheni kymmenellä henkilötyövuodella. Muu ydintoiminta käsittää tarkastusviraston toiminnan suunnittelun, kehittämisen, johtamisen, sidosryhmätyön, kansainvälisen toiminnan sekä laatu-, arviointi- ja kantelutoiminnan.

Tukitoiminnan osuus kasvoi kahdella henkilötyövuodella, lisäystä syntyi esimerkiksi asianhallintajärjestelmän käyttöönotosta.

Vuonna 2019 käyttöön otettu johtamismalli arvioitiin syksyllä 2021. Itsearviointiin osallistui koko henkilöstö ja se luo pohjaa organisaatio- ja johtamismallin uudistamistyölle.

Tarkastusvirastossa on tarkistettu taloushallinnon sekä muun hallinnon ohjeistus ja käytänteet sekä toteutettu virkamatkustamiseen liittyvien kanta-asiakaspisteiden valvontamenettely. Lisäksi pääjohtajan matkalaskujen ja muiden kulujen jälkikäteisraportointiin on luotu malli.

Vuonna 2022 VTV kehittää johtamismallia ja organisaatiorakennetta siten, että ne tukevat jatkossa paremmin viraston lakisääteisten tehtävien toteuttamista sekä tavoitteiden asetantaa ja seurantaa. Toiminta- ja taloussuunnittelun uudistuksen yhteydessä täsmennetään ja selkeytetään viraston tulostavoitteiden asettamista. Myös riskienhallintapolitiikkaa kehitetään. Vuosina 2023–2025 kohdistetaan määräaikaisesti määrärahoja lisähenkilöiden palkkaamiseen tarkastus- ja valvontatehtäviin.

Tiedonhallintaa ja analytiikan hyödyntämistä kehitetään niin, että se tukee entistä paremmin tarkastus- ja valvontatoimintaa ja siitä syntyvän tiedon tarjoamista päätöksenteon tueksi.

Kategoriat