Statens revisionsverks bokslut 2021: Förutsättningarna för högklassig revisionsverksamhet har stärkts

Genom sin revisions- och tillsynsverksamhet säkerställer revisionsverket att statens tillgångar används för de syften som riksdagen anvisar, med efterlevnad av lagen och ändamålsenligt. Denna kärnuppgift skötte Statens revisionsverk planenligt även 2021.

Sedan sommaren 2021 har Statens revisionsverk stärkt resurserna för revisions- och tillsynsverksamheten, prioriterat utvecklingsåtgärder och omvärderat omfattningen av och verksamhetssätten i det internationella samarbetet. Dessa åtgärder har möjliggjort en fortsatt högklassig revisions- och tillsynsverksamhet. De centrala intressentgrupperna har informerats aktivt om revisionsiakttagelserna, revisionsplaneringen och övervakningen av revisionernas kvalitet.

Revisionsverkets driftskostnader uppgick till 15,8 miljoner euro 2021, varav personalkostnadernas andel var 80 procent, dvs. 12,7 miljoner euro.

År 2021 användes tio årsverken mer arbetstid för revisions- och tillsynsverksamheten än året innan. Sammanlagt 84 revisionsberättelser färdigställdes, medan 82 färdigställdes 2020. Genomförandet av revisionsrekommendationerna kontrollerades genom uppföljning av 27 revisioner. Antalet expertutlåtanden och höranden ökade klart.

Den arbetstid som användes för den övriga kärnverksamheten minskade med tio årsverken. Den övriga kärnverksamheten omfattar planering, utveckling och ledning av revisionsverket, arbete med intressentgrupper, internationell verksamhet samt kvalitets-, utvärderings- och klagomålsarbete.

Stödverksamhetens andel ökade med två årsverken, vilket berodde till exempel på att ett ärendehanteringssystem infördes och på behandlingen av informationsbegäranden som revisionsverket mottagit.

Ledningsmodellen som infördes 2019 utvärderades hösten 2021. Hela personalen deltog i självutvärderingen och den skapar en grund för förnyelse av organisations- och ledningsmodellen.

Revisionsverket har sett över ekonomiförvaltningens och den övriga förvaltningens anvisningar och praxis samt genomfört ett tillsynsförfarande för stamkundspoäng i anslutning till tjänsteresor. Dessutom har en modell skapats för rapportering i efterhand av generaldirektörens reseräkningar och övriga kostnader.

År 2022 utvecklar revisionsverket ledningsmodellen och organisationsstrukturen så att de i fortsättningen bättre fungerar som stöd för verkställandet av verkets lagstadgade uppgifter samt för uppställandet och uppföljningen av målen. I samband med reformen av verksamhets- och ekonomiplaneringen preciseras och förtydligas uppställandet av verkets resultatmål. Även riskhanteringspolitiken utvecklas. Åren 2023–2025 anvisas tidsbundna anslag för anställning av extra personal för revisions- och tillsynsuppgifter.

Informationshanteringen och utnyttjandet av analys utvecklas så att de bättre än tidigare bistår revisions- och tillsynsverksamheten och tillhandahållandet av information från revisionen och tillsynen som stöd för beslutsfattandet.

kategorier