Digimurros tuo uusia mahdollisuuksia tarkastustyöhön

Prosessi, jota nykyään kutsutaan digitalisaatioksi, on ollut käynnissä jo vuosikymmeniä. Sähköisen tiedon käsittelyn, siirtämisen, keräämisen ja säilyttämisen hintaromahdukset ovat kuitenkin kiihdyttäneet muutosta. Valtiontalouden tarkastusvirastolle digitalisaatio tuo mielestäni ainakin kolme merkittävää mahdollisuutta.

Digitalisaatio lisää tarkastustyön kannalta relevanttia dataa

Valtionhallinto – ja suomalainen yhteiskunta ylipäätään – tuottavat jatkuvasti yhä enemmän sähköisesti käsiteltävää tietoa. VTV:lle valtionhallinnon ylimpänä ulkoisena tarkastajana tämä tuo mahdollisuuksia entisestään laajentaa tarkastuskertomustensa suositusten perusteena olevaa tietopohjaa. Kehittyneet analyysimenetelmät myös nopeuttavat tarkastustyötä, ja näin VTV edistää havaintojen hyödynnettävyyttä muutosprosesseissa. Siksi VTV kehittää jatkuvasti osaamistaan ja huolehtii kyvystään analysoida kaikkea tarkastustyönsä kannalta relevanttia dataa.

Hallinnon kehittämiseen saadaan uusi ulottuvuus

Digitalisaation myötä monia valtionhallinnon toimintatapoja muutetaan pysyvästi. Tämä edellyttää minun ja monen muun mielestä uudenlaisten toimintatapojen kehittämistä ja hallinnon raja-aitojen ylittämistä. VTV:llä on asemansa puolesta erinomainen tilaisuus tarjota kokonaisnäkemystään yhteisiin haasteisiin ja näin olla rakentavasti mukana hallinnon kehittämisessä. On kuitenkin huomattava, että kyse ei ole vain tekniikan ymmärtämisestä. Virkamiehen on ennen kaikkea ymmärrettävä, miten toimintamalleja voidaan muuttaa niin, että ne parhaiten hyödyntävät digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Sähköistäminenhän ei useinkaan tuo mitään lisäarvoa, ellei vanhoja toimintamalleja ensin poisopita ja samalla muuteta.

Tarkastusprosessia ja tarkastustulosten viestintää voidaan parantaa

Kolmas suuri mahdollisuus, jonka haluan tuoda esiin, on digitalisaation hyödyntäminen tarkastusviraston omassa toiminnassa. Tärkeä osa tätä on vuorovaikutuksen kehittäminen viraston sidosryhmien, kuten valtion organisaatioiden, eduskunnan, median ja kansalaisten kanssa.  Myös ihmisten tottumukset ja vaatimukset tiedon vastaanottajina muuttuvat. Perinteisen tekstiraportoinnin kylkeen avautuu uudenlaisia tapoja tarkastustulosten raportointiin sähköisesti tai innovatiivisten datan visualisointien avulla. Uudet raportointimuodot taas mahdollistavat uusien kanavien käytön ja tätä kautta uudenlaisen ja laajemman yleisön saavuttamisen.

VTV kehittää digiosaamistaan

Toimin parhaillaan VTV:n Digitaalisuus tarkastustyössä -hankkeessa. Sen tavoitteena on varmistaa, että virastolla on tarvittava osaaminen, tekniset työvälineet ja toimintakäytännöt digitaalisten tarkastusaineistojen analysointiin. Lisäksi tavoitteena on, että virasto hallitsee itse tuottamaansa tietoa niin, että sitä voidaan hyödyntää laaja-alaisesti. Hankkeen konkreettisina jatkotoimina virittelemme yhteistyötä yliopistojen kanssa data-analyysiosaamisen kehittämisessä, edistämme tarkastajiemme keskinäistä yhteistyötä, suunnittelemme oman data-analyytikon rekrytoimista ja tutustumme digitalisaation mahdollisuuksiin erilaisilla opintovierailuilla. Hyvä esimerkki VTV:n omasta digivastuusta on sen puolue- ja vaalirahoituksesta keräämä data. Se on kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä ja helposti hyödynnettävissä sivulla www.vaalirahoitus.fi.

Kirjoittaja: Mika Peltola, johdon tuen yksikkö

Kategoriat