Hyvä vuorovaikutus on avain hallinnon muutosten tukemiselle

Tässä blogikirjoituksessa kerron tarkastusviraston työn uudistamisesta ja tarkastusalan muutoksesta.

Tarkastusvirasto tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista. Tarkastusviraston toiminnan vaikuttavuuden kannalta on tärkeää huomioida valtion taloushallinnossa ja tiedonhallinnassa tapahtuvat muutokset.

Valtionhallinto tarvitsee tietoa päätöksentekoon

Valtion taloudenhoitoa automatisoidaan parhaillaan ja tietojärjestelmiä kehitetään siten, että osa perinteisistä ulkoisen tarkastuksen töistä poistuvat. Uudessa toimintaympäristössä VTV kohdistaa tarkastusta tietojärjestelmiin ja taloudenhoitoon kokonaisuutena.

Digitalisaatio ja data-analytiikan hyödyntäminen muuttavat myös tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa ja valtion palvelurakenteita. Eri hallinnonalojen yhteistyö lisääntyy ja yhteiseen, eri yhteiskunnan tahoja osallistavaan toimintaan liittyy uudenlaisia mahdollisuuksia ja riskejä. Kokonaiskuvan saaminen vaatii laajaa osaamispohjaa ja kykyä nähdä metsä puilta.

Tietoa valtionhallinnon toiminnasta on saatavilla paljon, mutta se voi olla pirstaleista tai liian yksityiskohtiin kiinnittyvää. Tarkastusvirasto tähtää siihen, että tietoa hyödynnetään asioiden muuttamiseksi ja toiminnan parantamiseksi. Tästä syystä näen, että tarkastuksen aikainen vuorovaikutus ja avoin keskusteluyhteys tiedon hyödyntäjien kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Vuorovaikutus auttaa myös ymmärtämään, mikä tieto on päätöksentekijöiden kannalta olennaista.  Kun tieto on oikeaan aikaan saatavilla, hallinto voi hyödyntää tietoa ja toimeenpanna uudistuksia onnistuneesti ja eduskunta saa tiedosta tukea päätöksenteolleen ja hallinnon toiminnan arvioinnille.

Tarkastustyö kehittyy, kun ympäristö muuttuu

Tarkastusvirastossa vuosina 2018–2019 toteutettu uudistus huomioi sen, että tarkastusala on digitalisaation ja päätöksenteon nopeutumisen myötä suuren murroksen kohteena. Tarkastusalan menetelmät kehittyvät ja tarkastuskysymykset ovat aiempaa laaja-alaisempia. Tiedon hyödyntäjät tarvitsevat kokonaisnäkemystä ja ennakoivaa otetta. Tarkastukseen käytetyt työtunnit eivät yksinään kerro työn vaikuttavuudesta. Tarkastajan tuottama lisäarvo on tämän kyvyssä kulkea hallinnon rinnalla ja tukea hallintoa uudistumisessa ja toiminnan kehittämisessä alati muuttuvassa tilanteessa.

Tarkastustyö pohjautuu kansainvälisiin standardeihin ja ohjeisiin, jotka vahvistavat tarkastuksen laatua ja tiedon objektiivisuutta. Kattava tietojensaantioikeus tuo mukanaan vastuun tasapainoiselle asioiden käsittelylle. Tarkastustyön objektiivisuus tarkoittaa, että tarkastajan tulee valita aineistot, analysoida niitä ja tuoda havaintonsa esiin neutraalisti siten, että toinenkin tarkastaja päätyisi tarkastusaineiston pohjalta samoihin huomioihin ja johtopäätöksiin. Tarkastustiedon käyttäjien tulee voida ymmärtää, millä perusteilla tarkastuksen kohteena olevaa asiaa on arvioitu ja miten johtopäätöksiin on päästy. Tarkastuksen aikainen vuoropuhelu parantaa hallinnon valmiuksia ottaa tarkastusviraston suositukset huomioon.

Tarkastusalan muutos kasvattaa tarvetta monitieteelliselle osaamiselle ja tiimityölle. Tarkastusvirastossa työurat ovat pitkiä ja henkilöstön vaihtuvuus pientä, jonka vuoksi osaamisen uusiutumista tulee tukea. Työssä oppiminen on keskeinen tapa uuden oppimiselle. Tarkastusviraston organisaatiouudistus tukee sitä, että koko henkilöstön osaamispotentiaali on eri projektien käytettävissä ja samalla asiantuntijat voivat laajentaa ja syventää osaamistaan erilaisten tehtäväkokonaisuuksien kautta. Siiloja on purettu myös tarkastusvirastossa.

Tarkastusten pohjalta tuotamme tietoa ja jaamme asiantuntijanäkemyksiä valtionhallinnon johdolle. Tähän vaikuttavuustyöhön sisältyy asiantuntijalausuntojen ja artikkeleiden kirjoittamista, verkostoissa tiedon esille nostamista, eri toimijoiden kanssa keskustelua ja puheenvuorojen pitämistä – kyse on yksinkertaisesti tarkastajalla olevan tiedon tarjoamisesta täysimääräisesti hallinnon käyttöön, mikä on viime kädessä myös veronmaksajan etu. Tarkastusviraston tulee tarpeeksi kattavasti ymmärtää ja ennakoida valtionhallinnon johdon tietotarpeita.

Vuorovaikutteista toimintaa ei pidä kuitenkaan sotkea konsultointiin vaan tarkastajalle jää riittävä etäisyys asioiden kriittiseen ja objektiiviseen tarkasteluun myös sen jälkeen, kun asioita on toimeenpantu. Vaikuttavuustyö on asiantuntijatyötä, jolla tarkastukseen käytetty aika saa paremman arvon. Vaikuttavuustyöllä pyritään siihen, että tieto saavuttaa päätöksentekijät oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa. Tästä esimerkkeinä ovat myös uudet tarkastusviraston tuotteet: katsaukset, asiantuntijablogit ja uutiskirje.

Blogin kirjoittaja Tytti Yli-Viikari.

Kategoriat