Puoluerahoituksen läpinäkyvyys on uskottavuuskysymys

Puoluerahoituksen tarkastaminen on ollut Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävä vuodesta 2010. Tarkastuksen peruspilarina on valvontaa varten perustettu vaali- ja puoluerahoituksen verkkopalvelu, jonne ilmoitusvelvolliset toimittavat tilinpäätöstietojaan ja tekevät ajantasaisia ilmoituksia saamistaan tukisuorituksista.

Saimme syksyllä valmiiksi viisivuotisen tarkastusurakan, jonka aikana teimme 160 tarkastusta ja näin ollen myös saman verran tarkastusmuistioita kolmen ja viimeisenä vuonna neljän tarkastajan voimin.

Tarkastustemme kohteina ovat olleet puolueet, niiden piiri- ja naisjärjestöt sekä puolueiden ilmoittamat lähiyhteisöt, jotka ovat enimmäkseen säätiöitä. Tarkastukset ovat kattaneet puoluerahoitusjärjestelmään toimitettujen tietojen oikeellisuuden ja riittävyyden, puoluelain noudattamisen ulkopuolisen tuen vastaanottamisessa sekä kirjanpidon ja muut pyydetyt selvitykset ajalta 1.1.2011–31.8.2016. Paikallistarkastukset tekivät tarkastusviraston toimintaa tutuksi myös valvottaville. Samalla voitiin hakea varmistusta asioille, jotka eivät näy pankkitileillä tai kirjanpidossa.

Puoluerahoitustarkastuksessa on kyse yhteiskuntajärjestelmämme uskottavuudesta ja poliittisten toimijoiden integriteetistä, joka toisinaan on menneinä vuosikymmeninä ollut koetuksella. Rahoituksen läpinäkyvyyttä ovat peräänkuuluttaneet myös ETYJ ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD.

Puoluerahoitustarkastusta ei ole tehty volyymien tai otantojen perusteella. Tukisuoritusten ilmoitusrajaksi on laissa säädetty 1 500 euroa. Ilmoituskynnys voi kuitenkin ylittyä myös kumulatiivisina suorituksina kalenterivuoden aikana, joten kävimme ja käymme läpi vastedeskin kaikki tarkastettavien tulotapahtumat mukaan lukien kulutilien hyvitykset. Tarkastuksissamme on nollatoleranssi: kiellettyä tukea ei saa ottaa vastaan euroakaan. Tasapuolisuusvaatimus edellyttää myös, että kaikki valvottavat tarkastetaan yhtäläisin perustein ja mahdollisimman kattavasti. Tarkastusväli ei voi olla kovin pitkä, koska kirjanpitolain mukaan tositteet on säilytettävä ”vain” kuusi vuotta.

Tänä vuonna Valtiontalouden tarkastusvirastosta tuli myös puolueiden saaman valtionavustuksen eli ns. puoluetuen tarkastaja.  Olemme aloittaneet jo tämän työn selvittämällä valtionavustuslain edellyttämän sopimusmenettelyn toimivuutta sekä valtionavustusten kustannusselvityslomakkeiden logiikkaa.

Puoluerahoitustarkastuksella on yhteiskunnallisesti merkittävä varmennustehtävä. Tarkoituksena on osoittaa, että valvottavat ja niiden auktorisoidut tilintarkastajat noudattavat puoluelakia ja valtionavustuslakia ja että kirjanpitolain lisäksi täyttyvät myös puoluelain edellyttämät läpinäkyvyysvaatimukset. Tekemämme tarkastukset ovat näyttäneet, että kiellettyä tukea on vastaanotettu varsin vähän. Olennaista tarkastuksen näkökulmasta onkin, että valvottavien menettelyt ovat olleet asianmukaisia ja läpinäkyviä.

Puutteita esiintyy edelleen ilmoitusmenettelyssä ja tilintarkastajien toiminnassa. Tarkastustemme jälkeen on tehty takautuvasti uusia ajantasaisia ilmoituksia hyvinkin huomattavista tukimääristä. Lisäksi olemme havainneet, että eri näkökulmista tehdyt tilitykset ja muut selvitykset eivät aina ole keskenään loogisia ja virheettömiä. Näin ollen puolue- ja vaalirahoitusta koskevien yhteenvetotietojen kokoaminen on vaativaa ja virhealtista. Tuskin kukaan alun perin osasi odottaa, että VTV:n tarkastusten jälkeen jouduttaisiin tekemään näin merkittävää paikkaustyötä.

Puoluerahoitustarkastuksissamme jokainen tarkastuskohde on ollut uniikki. Vastaamme on tullut monenlaisia tilanteita. Syksyn aikana jouduimme arvioimaan muun muassa kadonneen kirjanpidon ja puuttuvien tiliotteiden merkitystä. Lisäksi selvitimme ulkomailta tulleiden vaaliavustusten alkuperää, asuntojen ja kiinteistöjen historiatietoja sekä niiden ja taide-esineiden myyntihintojen asianmukaisuutta, erilaisia sopimusjärjestelyjä ja lakkautettujen piirijärjestöjen menettelyjä. Vaikka yksityishenkilöiden jäsenmaksut ovat tavallisesti hyvin pieniä, tarkastuksissamme havaitsimme myös suorituksia, joissa maksun loppusummaa oli muutettu olennaisesti tavanomaista suuremmaksi.

Osana lakisääteistä puoluerahoitusvalvontaa VTV tarkastaa vuosittain noin 50 organisaation puoluerahoituksen. Tässä yhteydessä tarkastamme lisäksi valtionavustuksen käyttöä. Näin suuren tarkastusmäärän mahdollistavat yhä useammin sähköisesti saatava kirjanpito- ja muu aineisto sekä tarvittaessa lisääntyvä yhteydenpito tarkastettavien käyttämiin tilitoimistoihin ja aiempi tarkastuskokemus. Tarkastustuloksista raportoidaan eduskunnalle vuosittain.

Kategoriat