Suomen tilintarkastajajärjestelmään tehtiin perusteellisia muutoksia

Suomen tilintarkastajajärjestelmä muuttui vuoden alussa, kun uusi tilintarkastuslaki (1141/2015) ja laki julkishallinnon ja -talouden tarkastuksesta (1142/2015) tulivat voimaan. Lakimuutokset yhtenäistivät tilintarkastajatutkintoja ja -nimikkeitä ja keskittivät tilintarkastajien valvonnan Patentti- ja rekisterihallituksen Tilintarkastusvalvontaan. Uudistuksella on vaikutusta myös Valtiontalouden tarkastusvirastossa toimiviin JHTT-tilintarkastajiin.

Tilintarkastustutkinnot ja -nimikkeet yhtenäistyivät ja tilintarkastajien valvonta keskitettiin

Vuoden 2015 loppuun saakka Suomessa toimi kaksi tilintarkastajajärjestelmää: toinen yksityisen sektorin ja toinen julkisen sektorin tilintarkastuksissa. Lisäksi maassamme oli kolme rinnakkaista tilintarkastaja- ja tilintarkastusyhteisöluokkaa (KHT ja HTM yksityisellä sektorilla ja JHTT julkisella sektorilla), joilla kaikilla oli omat tutkintonsa, hyväksyjänsä ja valvojansa.

Tilintarkastajajärjestelmäuudistuksessa yksityisen ja julkisen sektorin tilintarkastajien erilliset tutkinto- ja valvontajärjestelmät lakkautettiin ja niiden tilalle perustettiin uusi, yhtenäinen järjestelmä. Nyt tilin-tarkastustoimialan perustutkintona on HT-tutkinto, jonka hyväksymisedellytykset täyttävät EU:n tilin-tarkastusdirektiivissä tilintarkastajille asetetut vaatimukset. Tutkinnon suorittamisen jälkeen HT-tilintarkastaja voi täydentää perustutkintoaan suorittamalla yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön tilintarkastajan erikoistumistutkinnon (KHT-tutkinto) ja/tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan erikoistumistutkinnon (JHT-tutkinto).

Tilintarkastustutkintojen ja -nimikkeiden yhtenäistämisen lisäksi tilintarkastajaluokkien erilliset valvontajärjestelmät lakkautettiin. Niiden tilalle perustettiin Tilintarkastusvalvonta, joka aloitti toimintansa Patentti- ja rekisterihallituksessa tämän vuoden alussa.

Konkreettisimmat muutokset koskevat JHTT-tilintarkastajia

Vanhan tilintarkastuslain ja kumotun julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain mukaiset hyväksytyt tilintarkastajat ovat siirtyneet tai siirtymässä uuteen tilintarkastajajärjestelmään joko suoraan tai erillisen siirtymäkokeen kautta.

HTM- ja KHT-tilintarkastajat siirtyivät uuteen tilintarkastusjärjestelmään suoraan: HTM-tilintarkastajista tuli HT-tilintarkastajia, ja KHT-tilintarkastajat saivat KHT-tilintarkastajanimikkeen rinnalle HT-tilintarkastajanimikkeen.

Myös JHTT-tilintarkastajat ovat siirtyneet tai siirtymässä uuteen järjestelmään. Mikäli JHTT-tilintarkastajalla oli ennestään myös HTM- tai KHT-tilintarkastajanimike, hän siirtyi suoraan uuteen järjestelmään JHT-tilintarkastajaksi ja HT- (ja KHT-)tilintarkastajaksi. Muutoin JHTT-tilintarkastajalla on mahdollisuus ottaa käyttöönsä JHT- ja HT-nimikkeet erillisen siirtymäkokeen suoritettuaan. Ensimmäinen siirtymäkoe järjestetään nyt syyskuussa ja viimeinen vuonna 2020.

VTV:n JHTT-tilintarkastajia on kannustettu siirtymään uuteen järjestelmään

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastustoimintaan ei sovelleta uutta tilintarkastuslakia ja lakia julkishallinnon ja -talouden tarkastuksesta, eikä VTV ole edellä mainituissa laeissa tarkoitettu tilin-tarkastusyhteisö. VTV:ssä on töissä kuitenkin noin 30 JHTT-tilintarkastajaa, joista suurin osa tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen toimintayksikössä.

VTV panostaa henkilöstönsä ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen. Viraston JHTT-tilintarkastajia on kannustettu siirtymään uuteen tilintarkastajajärjestelmään, ja VTV maksaa tilintarkastusnimikkeiden ylläpidon edellyttämät ylläpito-, valvonta- ja koulutusmaksut kuten ennenkin. Lisäksi VTV on hankkinut siirtymäkokeen suorittamiseen valmentavia koulutuksia.

Kategoriat