Jaakko Eskola

Valtion taloudenhoito muuttuu ja tilintarkastus digitalisoituu sen mukana

Vaikka tilintarkastuksessa hyödynnetään yhä enemmän digitalisaation mahdollisuuksia, on onnistuneen tarkastuksen keskiössä edelleen ihmisten välinen vuorovaikutus.

Tarkastusviraston tilintarkastusta on viimeisen vuoden aikana uudistettu merkittävästi. Uudistuksella vastataan valtion taloudenhoidossa tapahtuneisiin muutoksiin, ja tavoitteena on muun muassa hyödyntää uutta digitaalista teknologiaa yhä vahvemmin.  Uudistuksen taustalla ovat data-analytiikan tarjoamat mahdollisuudet, keskitetyn toteutuksen laatu- ja tehokkuushyödyt sekä tavoite palvella entistä paremmin erilaisten asiakkaiden tarpeita.

Meillä on VTV:llä erinomainen tilanne laajentaa data-analytiikan käyttöä tilintarkastuksessa, sillä olemme hyödyntäneet sitä jo parinkymmenen vuoden ajan. Lisäksi digitalisaation aste valtion taloushallinnossa on ollut erittäin korkea, mikä helpottaa data-analytiikan käyttöä.

Viime vuosien aikana valtionhallinto on siirtynyt käyttämään yhteisiä tietojärjestelmiä keskeisissä taloudenhoidon prosesseissa. Muun muassa henkilöstöhallinnon, hankinnasta maksuun, tilauksesta perintään, kirjanpidon ja matkustuksen prosessit ovat koko valtionhallinnossa yhteisiä, ja niissä käytetään yhteisiä tietojärjestelmiä.  Data-analytiikan kehitystyö on siten tarkastuksen näkökulmasta hyödynnettävissä kerralla koko valtiontalouden tarkastukseen.

Epätäydellinen ja muuttuva ympäristö haastaa tarkastusta

Jotta data-analytiikan hyödyntäminen on mahdollisimman tehokasta, pitää käytettävissä olla luotettavaa ja validia dataa tilintarkastuksen tarpeisiin. Olemme havainneet, että datan hankkiminen tarkastuksen tarpeisiin vaatii paljon työtä. Validin datan hankkiminen edellyttää ymmärrystä tarkastustyön tavoitteista, menetelmistä, datan hyödyntämismahdollisuuksista ja tietojärjestelmien rakenteesta.

Tilintarkastuksen standardien mukainen metodologia toimii erittäin hyvin myös data-analytiikan avulla toteutettavassa tarkastuksessa.  Tarkastajan ammattitaitoa on edelleen tuntea prosessit ja niissä käytettävät tehokkaimmat kontrollit. Tämän jälkeen käytettävissä olevalla data-aineistolla voidaan hyvin tehokkaasti todentaa kontrollien toimivuus. Läpikulkutestaus on edelleen toimiva menetelmä. Kun prosessista on käytettävissä laadukasta dataa, voidaan läpikulkutestausta toteuttaa koko aineistosta erittäin tehokkaasti.

Analyyttinen aineistotarkastus tarjoaa tarkastusmenetelmänä myös paljon mahdollisuuksia, koska valtion talous on normaalitilanteessa varsin hyvin ennustettavissa. Koronapandemiavuosi on luonnollisesti ollut hyvin poikkeuksellinen, ja tätä menetelmää voidaan nyt käyttää vain rajatusti. Väärinkäytösten havaitsemisriskiä on data-analytiikalla pystytty pienentämään varsin tehokkaasti.

Taloushallinnon prosessit, niitä koskevat kontrollit ja tietojärjestelmät ovat jatkuvassa muutoksessa eikä tämä muutos todennäköisesti tule hidastumaan. Siksi dataan nojautuva tarkastus ei voi pohjautua olettamaan siitä, että tarkastuksen kohteena olisivat staattiset prosessit. Muutoksia pitää seurata aktiivisesti ja niihin on pystyttävä reagoimaan. Riittävä tarkastusevidenssi pitää pystyä keräämään nopeasti ja tehokkaasti epätäydellisessä ja muuttuvassa ympäristössä.

Lähitulevaisuudessa koneoppiminen voi tuoda paljon mahdollisuuksia tarkastuksen kehittämiseen. Esimerkiksi virhetilanteet voidaan koneoppimista hyödyntämällä havaita jo varhaisessa vaiheessa. Tulevaisuudessa tulemme saamaan tekoälynkin mukaan tarkastustyöhön. Tähän voi kuitenkin mennä vielä useita vuosia.

Tulevaisuudessa myös tilintarkastajan osaamisvaatimukset muuttuvat. Data-analytiikkaan liittyvän kyvykkyyden lisäksi edellytetään ymmärrystä tietojärjestelmien toiminnasta. Kuitenkin teknisiä taitoja tärkeämpää on edelleen ymmärrys tarkastuksen tavoitteista. Tekninen kehitys ei saa hämärtää ulkoisen tarkastuksen tavoitteita!

Tarkastuksen tavoitteena on auttaa asiakasta toimimaan entistä paremmin. Tarkastajan täytyy siksi viestiä havainnoista ja johtopäätöksistä mahdollisimman ymmärrettävästi ja tehokkaasti. Siksi ulkoisen tarkastuksen vaikuttavuus on lopulta riippuvaista toimivasta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.

Lue lisää VTV:n tilintarkastuksesta

Kategoriat