Skötseln av statsfinanserna förändras och redovisningsrevisionen digitaliseras med den

Även om man i redovisningsrevisionen i allt högre grad utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, står växelverkan mellan människor fortfarande i centrum för en lyckad revision.

Under de senaste åren har revisionsverkets redovisningsrevision förnyats märkbart. Reformen svarar på de förändringar som skett i skötseln av statsfinanserna och målet är bland annat att i allt högre grad utnyttja den nya digitala tekniken.  Bakgrunden till reformen är de möjligheter som dataanalytiken erbjuder, de kvalitets- och effektivitetsfördelar som ett centraliserat genomförande medför samt målet att bättre än tidigare tillgodose olika kunders behov.

Eftersom revisionsverket har utnyttjat dataanalytik redan i tjugo år, är möjligheterna att utvidga användningen av den i revisionsverksamheten ypperliga. Dessutom har digitaliseringsgraden inom statens ekonomiförvaltning varit mycket hög, vilket underlättar användningen av dataanalytik.

Under de senaste åren har statsförvaltningen övergått till att använda gemensamma datasystem i centrala ekonomiförvaltningsprocesser. Bland annat processerna för personalförvaltningen, anskaffning–betalning och beställning–indrivning samt bokförings- och reseprocesserna är gemensamma inom hela statsförvaltningen och gemensamma datasystem används för dem.  Ur revisionens perspektiv kan det arbete som görs för att utveckla dataanalytiken sålunda utnyttjas på en gång inom revisionen av statsfinanserna.

En ofullständig och föränderlig miljö är en utmaning för revisionen

För att dataanalytiken ska kunna användas så effektivt som möjligt måste det finnas tillförlitliga och valida data för revisionens behov. Vi har märkt att det krävs mycket arbete för att skaffa data som uppfyller revisionens behov. För att kunna skaffa valida data förutsätts förståelse för revisionsarbetets mål och metoder, för möjligheterna att utnyttja data och för datasystemens struktur.

 Metoder som är förenliga med standarderna för redovisningsrevision fungerar mycket väl även i revisioner som genomförs med hjälp av dataanalytik.  Det hör fortfarande till revisorns yrkeskunskap att känna till processerna och de effektivaste kontrollerna som används i dem. Därefter kan man mycket effektivt verifiera att kontrollerna fungerar med det tillgängliga datamaterialet. Genomgångstestning är fortfarande en fungerande metod. När det finns högklassiga data från processen kan hela materialet genomgångstestas mycket effektivt.

Eftersom de offentliga finanserna i ett normalläge är mycket förutsägbara, erbjuder den analytiska materialgranskningen många möjligheter som revisionsmetod. Coronapandemiåret har naturligtvis varit mycket exceptionellt och denna metod kan nu endast användas i begränsad utsträckning. Med hjälp av dataanalytik har tröskeln för att upptäcka missbruk kunnat sänkas mycket effektivt.

Ekonomiförvaltningens processer samt kontrollerna och datasystemen i anknytning till dem förändras ständigt och förändringstakten kommer sannolikt inte att avta. Därför kan revision som baserar sig på data inte grunda sig på antagandet att revisionen gäller statiska processer. Förändringarna måste följas upp aktivt och man måste kunna reagera på dem. Tillräcklig revisionsevidens ska kunna samlas in snabbt och effektivt i en ofullständig och föränderlig miljö.

Inom den närmaste framtiden kan maskininlärning ge många möjligheter att utveckla revisionen. Genom att utnyttja maskininlärning kan man redan i ett tidigt skede upptäcka till exempel felsituationer. I framtiden kommer vi också att kunna utnyttja artificiell intelligens i revisionsarbetet. Det kan dock räcka flera år innan vi kommer så långt.

I framtiden kommer även revisorns kompetenskrav att förändras. Utöver förmågan att analysera data förutsätts förståelse för datasystemens funktion. Förståelsen för revisionens mål är trots allt viktigare än de tekniska färdigheterna. Den tekniska utvecklingen får inte fördunkla målen för extern revision!

Målet med revisionen är att hjälpa kunden att agera bättre än tidigare. Revisorn ska därför informera om observationerna och slutsatserna på ett så begripligt och effektivt sätt som möjligt. Därför är den externa granskningens effektivitet slutligen beroende av fungerande växelverkan mellan människor.

 

kategorier