Lausunto: Fiskaalisten kassajärjestelmien esiselvitys

VTV on antanut Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikölle lausunnon fiskaalisten kassajärjestelmien esiselvityksestä. Tarkastusvirasto pitää tärkeänä, että kassajärjestelmän tekniset ratkaisut ovat toiminnallisesti sellaisia, että uudistuksella asetetut harmaan talouden torjunnan tavoitteet voidaan saavuttaa.

Verohallinnon esiselvitys koski käteisille toimialoille suunniteltujen fiskaalisten kassajärjestelmien soveltuvuutta Suomeen.  Selvitys on osa valtioneuvoston toimenpideohjelmaa, jolla toteutetaan kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaa vuosille 2016–2020. Valtioneuvosto antoi strategiaa koskevan periaatepäätöksen 28.4.2016.

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan selvitys täyttää hyvin tehtävänannon yleiset tavoitteet ja sisältää myös laajan kansainvälisen selvityksen. Lausunnossaan tarkastusvirasto pitää tärkeänä, että uudistuksessa lain vaatimusten tulee olla sovellettavissa niin perinteisiin kassalaitteisiin kuin edistyneisiinkin kassajärjestelmiin, uusiin maksusovelluksiin ja maksualustoihin.

Lausunnossaan VTV myös korostaa, että uudistuksesta ei tulisi aiheutua liian raskasta hallinnollista taakkaa millekään toimijalle. On myös tärkeää, että kassajärjestelmän tekniset ratkaisut ovat toiminnallisesti sellaisia, että uudistuksella asetetut harmaan talouden torjunnan tavoitteet voidaan saavuttaa ja että mahdollisimman monet toimijat toteuttavat uudistuksen tavoitteita.

Kategoriat