Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödyntäminen

Viranomaiset keräävät tehtävissään rekistereihin ja muihin tietovarantoihin monenlaista tietoa. Sen avaaminen kansalaisten, muiden viranomaisten ja yritysten hyödynnettäväksi voi monin tavoin hyödyttää taloutta ja yhteiskuntaa. Tiedon avaamista muiden käyttöön on tavoiteltu useissa hallitusohjelmissa ja tietovarantoja on myös avattu. Tietovarantojen laajaa hyödyntämistä hankaloittavat muun muassa tiedon puuttuminen tietovarannoista ja niistä avatusta datasta sekä tiedon hyödyntämistä teknisesti, sisällöllisesti ja oikeudellisesti rajoittavat tekijät.

Viranomaiset keräävät tehtävissään rekistereihin ja muihin tietovarantoihin muun muassa paikka-, sää-, kiinteistö-, henkilö- ja yritystietoja. Tietovarantojen avaaminen kaikkien käyttöön lisää viranomaisten toiminnan läpinäkyvyyttä, on liiketoiminnan tuotannontekijä ja mahdollistaa hallinnon kehittämisen.  Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut näiden tavoitteiden toteutumista tietovarantojen avaamisessa.

Julkisin varoin koottujen tietovarantojen avaaminen kansalaisten ja yritysten käyttöön on kuulunut hallitusohjelmiin vuodesta 2011 lähtien.  Euroopan komission vuonna 2011 teettämän selvityksen mukaan tietojen uudelleenkäytön suorat taloudelliset hyödyt EU-alueella olisivat jopa 40 miljardia euroa, mikä Suomen osalta tarkoittaisi lähes 700 miljoonaa euroa.

Monet tietovarantojen saatavilla ja käytettävänä pitämistä koskevat kysymykset liittyvät valtion toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja hallintaan. Nykyiset talousarvion laadintamenettelyt eivät ota riittävästi huomioon tietovarantojen hyödyntämisen laajaa merkitystä julkisten palveluiden ja yhteiskunnan toiminnan voimavarana. Viranomaistiedon avaamisesta puuttuu muun muassa ennustettavuutta. Kukin viranomainen on itse päättänyt tietovarantojensa avaamisesta. Avattu data ei ole ollut teknisesti, sisällöllisesti ja oikeudellisesti yhteensopivaa ja datan käyttöön saannin menettelyt ovat vaihdelleet.

Tarkastusvirasto suosittelee valtionhallintoon järjestelyjä, jotka tuottavat luotettavat tiedot valtionhallinnon tietovarannoista, niiden sisällöstä, avaamistilanteesta ja -suunnitelmista, tietojen uudelleenkäytön ehdoista ja niihin verrattavista olennaisista asioista. Suojattavan tiedon avaamisessa tulee huomioida riskienhallinta.

Tarkastusvirasto suosittaa myös tietovarantojen hallintaan ja hyödyntämiseen laajempaa valtiontaloudellista näkökulmaa. Kun tietovarantoja tarkastellaan entistä enemmän valtion yhteisinä resursseina, hallinto itse voi saavuttaa tuottavuushyötyjä ja purkaa yritysten ja muiden yhteisöjen sekä kansalaisten hallinnollista taakkaa.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-470-5