Öppen information och utnyttjandet av myndighetsinformation

Myndigheterna samlar in många typer av data i register och andra dataset när de utför sina uppgifter. Om andra myndigheter och företag ges möjlighet att utnyttja dessa data kan det gynna ekonomin och samhället på många sätt. Flera regeringsprogram har innehållit målet att göra information tillgänglig för andra, och dataset har också öppnats. Något som försvårat ett brett utnyttjande av dataseten är bristen på information om öppnade dataset och deras data samt tekniska, innehållsmässiga och juridiska faktorer som begränsar utnyttjandet.

Myndigheterna samlar in bl.a. geografisk information, väder- och fastighetsdata samt person- och företagsuppgifter i register och andra dataset när de utför sina uppgifter. När dataseten görs tillgängliga för alla ökar det insynen i myndigheternas verksamhet, erbjuder en produktionsfaktor för affärsverksamhet och möjliggör förvaltningsutveckling.  Statens revisionsverk har granskat hur dessa mål uppfylls vid öppnandet av dataset.

Att dataset som har skapats med offentliga medel öppnas för medborgarnas och företagens bruk har funnits med i regeringsprogrammen sedan 2011.  Enligt Europeiska kommissionens utredning från 2011 skulle vidareutnyttjandet av information kunna leda till en direkt ekonomisk nytta på upp till 40 miljarder euro inom EU, vilket för Finlands del innebär nästan 700 miljoner euro.

Många frågor kring datasetens tillgänglighet handlar om övergripande planering och hantering av statens verksamhetsprocesser och informationshantering. Dagens budgeteringsförfaranden tar inte tillräcklig hänsyn till att utnyttjandet av dataseten har vittgående betydelse som en resurs för den offentliga servicen och samhällsfunktionerna. Hittills saknas bl.a. förutsägbarhet i öppnandet av myndighetsinformation. Varje myndighet beslutar själv om öppnandet av sina dataset. Öppen information har inte varit tekniskt, innehållsmässigt eller juridiskt kompatibel och förfarandena för att få tillgång till information har varierat.

Revisionsverket rekommenderar statsförvaltningen arrangemang som ger tillförlitlig information om statsförvaltningens dataset, deras innehåll, öppningsläget och -planerna, villkoren för vidareutnyttjande och därmed jämförbara relevanta frågor. Vid öppnande av skyddad information ska riskhanteringen beaktas.

Revisionsverket rekommenderar även ett vidare statsfinansiellt perspektiv på hanteringen och utnyttjandet av dataset. När dataseten ses mer som statens gemensamma resurser kan förvaltningen uppnå produktivitetsfördelar och minska företagens, andra organisationers och medborgarnas administrativa börda.

kategorier