Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa

Digitalisaatio ja asiakaslähtöisyys toteutuvat yritystoimintaa aloitteleville suunnatuissa palveluissa osittain. Palveluiden digitalisoinnissa tulisi kuitenkin panostaa vielä enemmän siihen, että palveluista saadaan aidosti asiakkaan tarpeet huomioivia.

Yritystoiminnan käynnistämiseen liittyy monia viranomaisprosesseja, kuten lupien ja ilmoitusten käsittelyä sekä aloittaville yrittäjille tarjottavia tuki-, neuvonta- ja rahoituspalveluja. Näiden viranomaisprosessien digitalisointi vaikuttaa välillisesti valtiontalouteen. Sujuvien hallinnollisten menettelyjen voidaan ajatella madaltavan kynnystä ryhtyä yrittäjäksi, mikä lisää taloudellista aktiivisuutta ja saattaa vähentää työttömyyttä. Viranomaisten näkökulmasta digitalisaatio voi parantaa tuottavuutta, jos työprosessit kehittämisen ja automatisoitavien työvaiheiden myötä tehostuvat.

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti, miten tuloksellisesti digitalisaatiota on hyödynnetty yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa. Lisäksi tarkastuksessa käsiteltiin esimerkkinä ravintolan perustamista. Esimerkkitapauksen kautta perehdyttiin siihen, miten digitalisaatio näyttäytyy tietyllä toimialalla ja muutamassa todellisessa lupaprosessissa. Tarkastuksessa painottuivat palvelujen asiakaslähtöisyys sekä viranomaisten omien työprosessien digitalisointi.

Aloittelevien yrittäjien ei ole välttämättä helppoa saada kokonaiskuvaa siitä, mitä yrittäjäksi ryhtyminen vaatii. Yrityksen perustamista harkitsevien asiointia ja tiedonhakua on haluttu keskittää Suomi.fi-sivuston Yritykselle-osioon. Sivusto ei kuitenkaan tällä hetkellä tarjoa aidosti yhden luukun palvelua. Sivuston kehittämisessä tuleekin varmistaa, että se vastaa käyttäjien tarpeita.

Yritystoiminnan käynnistämiseen kytkeytyvien prosessien digitalisointiaste vaihtelee. Jotkin toiminnot hoituvat täysin sähköisesti, toisissa käytetään vielä paperilomakkeita. Samoin palvelujen digitalisoinnissa on sovellettu asiakasnäkökulmaa vaihtelevasti, joskin virastot tunnistavat sen tärkeäksi lähtökohdaksi.

Asiakaslähtöistä palvelukehitystä voitaisiin tukea luomalla toimintamalleja, joilla vahvistetaan asiakasymmärryksen ja -näkökulman painoarvoa kehitystyössä. Samalla tulee kannustaa viranomaisia kehittämään palveluja yhteistyössä ja poikkihallinnollisesti siten, että palveluista tulee asiakkaan näkökulmasta sujuvia. Vastaavasti virastoille suunnatuissa digitalisaation keskitetyissä tukipalveluissa lähtökohdaksi tulee ottaa asiakasvirastojen ongelmat ja tarpeet. Investointien rahoitusmallien tulee olla sellaisia, että ne tukevat järkeväksi arvioitujen kehityskohteiden toteuttamista.

Tarkastus on osa pohjoismaista rinnakkaistarkastusta, johon osallistuvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Islanti ja Färsaaret.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-459-0