Digitaliserade myndighetsprocesser vid företagsetablering

Digitalisering och kundorientering förverkligas delvis i tjänsterna för dem som ska starta företag. Vid digitalisering av tjänster bör dock ännu större insatser göras i att tjänsterna verkligen beaktar kundernas behov.

Företagsetablering omfattas av flera myndighetsprocesser, bland annat behandling av tillstånd och anmälningar samt stöd-, rådgivnings- och finansieringstjänster för nya företagare. Digitaliseringen av dessa myndighetsprocesser påverkar statsfinanserna indirekt. Smidiga administrativa förfaranden kan tänkas sänka tröskeln att starta företag. Det inverkar på att den ekonomiska aktiviteten ökar samt kan bidra till en minskad arbetslöshet. Ur myndigheternas synvinkel kan digitalisering bidra till en ökad produktivitet om arbetsprocesserna blir mer effektiva till följd av utveckling och automatiserade arbetsfaser.

Statens revisionsverk har utrett hur framgångsrikt digitalisering har utnyttjats i myndighetsprocesserna vid etablering av företag. Dessutom behandlade revisionen etablering av restaurang som exempel. Tanken var att sätta sig in i hur digitaliseringen avspeglas i en viss bransch och några verkliga tillståndsprocesser. Revisionen fokuserade på kundorienteringen i tjänsterna och digitaliseringen av myndigheternas egna arbetsprocesser.

Det är inte nödvändigtvis lätt för nya företagare att få en helhetsbild av vad som krävs för att bli företagare. Syftet har varit att koncentrera ärendehanteringen och informationssökningen för dem som funderar på att etablera ett företag till avsnittet För företag eller samfund på Suomi.fi. I nuläget tillhandahåller webbplatsen dock inte verkligen en tjänst på ett enda serviceställe. Därför ska det vid utvecklingen av webbplatsen säkerställas att webbplatsen tillgodoser användarnas behov.

Det finns stora skillnader i digitaliseringsgraden för processerna vid etablering av företag. Vissa funktioner är helt digitala, andra använder fortfarande pappersblanketter. Dessutom har kundperspektivet tillämpats vid digitaliseringen av tjänsterna på ett varierande sätt, trots att ämbetsverken har insett att det är en viktig utgångspunkt.

En kundorienterad utveckling av tjänster ska kunna stödjas genom att skapa handlingsmodeller som ökar vikten av kundinsikt och kundperspektiv i utvecklingsarbetet. Samtidigt bör myndigheterna uppmanas att utveckla tjänsterna i samarbete och förvaltningsövergripande så att tjänsterna blir smidiga ur kundernas synvinkel. På motsvarande sätt bör de centrala stödtjänsterna vid digitalisering riktade till ämbetsverken utgå från kundämbetsverkens problem och behov. Modellerna för finansiering av investeringar ska vara utformade så att de främjar åtgärder för utvecklingsområden som har bedömts som rationella.

Revisionen ingår i en nordisk parallell revision som verkställs i Finland samt i Sverige, Norge, Island och Färöarna.

kategorier

URN

URN:ISBN:978-952-499-459-0