Erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtion tilinpäätös vuodelta 2012 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota valtion talousarvion noudattamiseen.

Pääasiallinen sisältö

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että valtion tilinpäätös vuodelta 2012 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Tarkastusvirasto pitää hyvänä, että hallituksen vuosikertomuksessa on jatkettu täsmällistä raportointia kehysten noudattamisesta.

Finanssipolitiikan tietoperustaan kohdistuneen tarkastuksen perusteella hallituksen vuosikertomuksessa esitettyä arviota valtiontalouden kehysten alittumisesta varainhoitovuonna 2012 voidaan pitää oikeana.

Hallituksen kevään 2013 kehysriihen merkittävimpiä päätöksiä oli yhteisö- ja osinkoverotukseen tehty uusi verolinjaus. Hallitus sopi kehysriihen ja 27.3.2013 annetun kehyspäätöksen jälkeen tarkistuksista yhteisö- ja osinkoverouudistukseen lainvalmistelua varten. Lainvalmistelun yhteydessä on tarkoitus varmentaa uudistuksen vaikutukset tulonjakoon ja verokertymiin. Tarkastusvirasto korostaa, että veromuutosten taloudellisten vaikutusten arviointiin tulee kiinnittää lainvalmistelussa erityistä huomiota. Lisäksi valmistelun tulee edetä paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti.

Hallituksen vuosikertomuksessa esitellään lyhyesti verotukien vaikuttavuuden arviointia vuonna 2012. Tarkastusvirasto pitää tärkeänä, että verotukien vaikuttavuuden arviointia jatketaan. Jatkossa on tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti verotukien taloudellisten vaikutusten systemaattiseen arviointiin.

Euroalueen velkakriisin hoidosta Suomelle aiheutuvista vastuista tarkastusvirasto kiinnittää huomiota siihen, että Suomen kokonaisvastuiden ja -riskien hahmottamista vaikeuttaa se, että Euroopan keskuspankin kautta Suomelle tulevia välillisiä vastuita ei mikään taho Suomessa yhdistä Suomen valtion vastuisiin. Olisi pyrittävä kehittämään menettelyitä siten, että rahoitusvakautta turvaavia toimia voitaisiin katsoa kokonaisuutena.

Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota Euroopan talouspolitiikan koordinaation hallinnolliseen toteuttamiseen liittyviin haasteisiin. Suomessa on tehtävä strateginen valinta sen suhteen, missä määrin EU:n talouspolitiikan ohjauksen ja koordinaation uudistuneita menettelyitä sovelletaan kansallisessa julkisen talouden ohjauksessa sekä kansallisesti keskeisten talous- ja finanssipolitiikan tavoitteiden asettamisen ja toteuttamisen varmistamisessa.

Ministeriöiden perustuslain 68 §:n mukaiseen hallinnonalavastuuseen kuuluu olennaisena osana, että ministeriöt raportoivat talousarviossa niille osoitettujen varojen käytöstä kultakin varainhoitovuodelta eduskunnalle. Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on valtion taloudenhoidon ja valtion talousarvion riippumattomana ulkoisena tarkastajana tarkastaa valtion tilinpäätöksen ja siihen liittyvän hallituksen vuosikertomuksen tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Tilintarkastusten perusteella tarkastusvirasto kiinnittää huomiota valtion talousarvion noudattamiseen. Tilintarkastusten yhteydessä on todettu useita sellaisia talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisia menettelyjä, jotka samalla ovat perustuslain valtiontaloutta koskevien säännösten vastaisia. Nämä koskivat tulojen käsittelemistä bruttobudjetoidulla momentilla, valtuuden tai määrärahan käyttöajan jatkamista sekä käytettävissä olleen valtuuden ylittämistä.

Yhteiskunnallisten vaikuttavuustietojen esittäminen on kehittynyt useimmilla hallinnonaloilla. Pääsääntöisesti hallinnonalat ovat raportoineet niille asetetuista tavoitteista ja myös raportoinnin laatu on parantunut. Tarkastuksen perusteella hallituksen vuosikertomus antaa oikean ja riittävän kuvan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisesta, lukuun ottamatta valtiovarainministeriön hallinnonalaa. Vuosikertomusuudistuksen yhteydessä olisi hyvä pohtia muodollisesti yhteen kertomukseen siirtymisen lisäksi myös kertomuksen sisällön kehittämistä ja yhtenäistämistä sekä päällekkäisyyksien poistamista.

Valtiontalouden tarkastusviraston näkemyksen mukaan valtion velanhallinnasta raportoidut tiedot antavat oikean ja riittävän kuvan valtion velasta ja velanhallinnan riskeistä. Valtion omistajaohjauksen raportoinnissa ei sen sijaan riittävän kattavasti ja järjestelmällisesti raportoida valtion tosiasiallisesta vastuu- ja riskiasemasta eikä valtion liikelaitosten ja valtionyhtiöissä tosiasiallisesti valtiolle muodostuvien riskien ja vastuiden ohjausta ja analyysiä ole selkeästi ja keskitetysti järjestetty.

Kertomus sisältää tarkastusviraston arvion Eduskunnan hallitukselta valtion tilinpäätöskertomuksessa edellyttämästä raportoinnista.

 

Kategoriat