Erilliskertomus valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut valtion tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2018. Tarkastuksessa selvitettiin, onko valtion tilinpäätös laadittu säädösten mukaisesti ja onko talousarviota ja sitä koskevia säännöksiä noudatettu. Lisäksi VTV tarkasti, raportoiko hallitus vuosikertomuksessa säädösten mukaisesti valtion ja julkisen talouden tilasta sekä vaikuttavuustavoitteidensa saavuttamisesta.

Valtion tilinpäätös vuodelta 2018 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Tilintarkastusten perusteella tarkastusvirasto kiinnittää huomiota valtion talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisiin menettelyihin, jotka samalla ovat perustuslain valtiontaloutta koskevien säännösten vastaisia. Näistä annettiin kielteinen laillisuuskannanotto 7 kirjanpitoyksikölle. Varainhoitovuodelta 2018 tarkastusvirasto antoi ministeriöiden ja muiden kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuksista yhteensä 63 tilintarkastuskertomusta.

Hallituksen vuosikertomuksessa raportoidaan säädösten mukaiset tuloksellisuustiedon osat. Vuosikertomuksessa raportoidaan myös kaikista vaikuttavuustavoitteista, jotka esitetään talousarvioesityksen pääluokkaperusteluissa.

Hallitus raportoi strategisesta hallitusohjelmasta sen tavoitteet lukuun ottamatta pitkälle aikavälille asetettuja strategisia tavoitteita. Raportointi kestävästä kehityksestä on parantunut viime vuodesta, mutta sitä voi kehittää edelleen selventämällä, mihin tavoitteisiin tilaa verrataan ja raportoimalla selvemmin talousarvioesityksessä esitetyistä toimenpiteistä.

Hallituksen vuosikertomus sisältää säädösten mukaiset tiedot valtion ja julkistalouden tilasta. Kertomus sisältää tietoja muun muassa finanssipoliittisten sääntöjen noudattamisesta, hallituksen tavoitteiden saavuttami­sesta, valtiontalouden keskeisimmistä riskeistä, varallisuudesta sekä taseen ulkopuolisista vastuista. Raportoinnissa on huomioitu tarkastusviraston aiem­min tekemiä kannanottoja. Tietosisältöä olisi kuitenkin hyödyllistä syven­tää erityisesti kuntatalouden, verotuksen sekä valtion vastuiden ja riskien kuvauksen osalta.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: VTV-K132019vp